09 Mei 2011

Profil Dan Biodata 12 Imam Hadis

IMAM BUKHARI

Pertumbuhan beliau
Nama: Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah.
Kuniyah beliau: Abu Abdullah

Nasab beliau:
Al Ju'fi; nisabah Al Ju'fi adalah nisbah arabiyyah. Faktor penyebabnya adalah, bahawasanya al Mughirah datuk Bukhari yang kedua masuk Islam berkat bimbingan dari Al Yaman Al Ju'fi. Maka nisbah beliau kepada Al Ju'fi adalah nisbah perwalian
Al Bukhari; yang merupakan nisbah kepada negeri Imam Bukhari lahir
Tanggal lahir: Beliau dilahirkan pada hari Jum'at setelah solat Jum'at 13 Syawwal 194 H
Tempat lahir: Bukhara

Masa kecil beliau: Bukhari dididik dalam keluarga yang berilmu. Bapanya adalah seorang ahli hadis, akan tetapi dia tidak termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadis, Bukhari menyebutkan di dalam kitab tarikh kabirnya, bahawa bapanya telah melihat Hammad bin Zaid dan Abdullah bin Al Mubarak, dan dia telah mendengar dari imam Malik, kerana itulah dia termasuk ulama bermadzhab Maliki. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Akan tetapi ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Bapa Imam Bukhari berkata ketika menjelang kematiannya; "Aku tidak mengetahui satu dirham pun dari hartaku dari barang yang haram, dan begitu juga satu dirhampun hartaku bukan dari hal yang syubhah."

Maka dengan harta tersebut Bukhari menjadikannya sebagai media untuk sibuk dalam hal menuntut ilmu.
Ketika menginjak usia 16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya mengunjungi kota suci, kemudian dia tinggal di Mekah dekat dengan baitulah beberapa saat guna menuntut ilmu.
Kisah hilangnya penglihatan beliau: Ketika masa kecilnya, kedua mata Bukhari buta. Suatu ketika ibunya bermimpi melihat Khalilullah Nabi Ibrahim 'Alaihi wa sallam berujar kepadanya; "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu kerana banyaknya doa yang kamu panjatkan kepada-Nya." Menjelang pagi harinya ibu imam Bukhari mendapati penglihatan anaknya telah sembuh. Dan ini merupakan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala yang di berikan kepada imam Bukhari di kala kecilnya.

Perjalan beliau dalam menuntut ilmu
Kecerdasan dan kegeniu san beliau
kecerdasan dan kegeniusan Bukhari nampak semenjak masih kecil. Allah menganugerahkan kepadanya hati yang cerdas, pikiran yang tajam dan daya hafalan yang sangat kuat, sedikit sekali orang yang memiliki kelebihan seperti dirinya pada zamannya tersebut. Ada satu riwayat yang menuturkan tentang dirinya, bahawasanya dia menuturkan; "Aku mendapatkan ilham untuk menghafal hadis ketika aku masih berada di sekolah baca tulis." Maka Muhammad bin Abi Hatim bertanya kepadanya; "saat itu umurmu berapa?". Dia menjawab; "Sepuluh tahun atau kurang dari itu. Kemudian setelah lulus dari sekolah aku pun bolak-balik menghadiri majlis hadis Ad-Dakhili dan ulama hadis yang lainnya. Ketika sedang membacakan hadis di hadapan murid-muridnya, Ad-Dakhili berkata; 'Sufyan meriwayatkan dari Abu Zubair dari Ibrahim.' Maka aku menyelanya; 'Sesungguhnya Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim.' Tapi dia menghardikku, lalu aku berkata kepadanya, 'kembalikanlah kepada sumber aslinya, jika anda punya.' Kemudian dia pun masuk dan melihat kitabnya lantas kembali dan berkata, 'Bagaimana kamu bisa tahu wahai anak muda?' Aku menjawab, 'Dia adalah Az Zubair. Nama aslinya Ibnu 'Adi yang meriwayatkan hadis dari Ibrahim.' Kemudian dia pun mengambil pena dan membenarkan catatannya. Dan dia pun berkata kepadaku, 'Kamu benar.' Maka Muhammad bin Abi Hatim bertanya kepada Bukhari; "Ketika kamu membantahnya berapa umurmu?". Bukhari menjawab, "Sebelas tahun."
Hasyid bin Isma'il menuturkan: bahawasanya Bukhari selalu ikut bersama kami mondar-mandir menghadiri para masayikh Bashrah, dan saat itu dia masih anak kecil. Tetapi dia tidak pernah menulis (pelajaran yang dia simak), sehingga hal itu berlalu beberapa hari. Setelah berlalu 6 hari, kamipun mencelanya. Maka dia menjawab semua celaan kami; "Kalian telah banyak mencela saya, maka tunjukkanlah kepadaku hadis-hadis yang telah kalian tulis." Maka kami pun mengeluarkan catatan-catatan hadis kami. Tetapi dia menambahkan hadis yang lain lagi sebanyak lima belas ribu hadis. Dan dia membaca semua hadis-hadis tersebut dengan hafalannya di luar kepala. Maka akhirnya kami mengklasifikasikan catatan-catatan kami dengan berpedoman kepada hafalannya.

Permulaannya dalam menuntut ilmu
Aktiviti beliau dalam menuntut ilmu di mulai semenjak sebelum menginjak masa baligh, dan hal itu di tunjang dengan peninggalan orang tuanya berupa harta, beliau berkata; 'aku menghabiskan setiap bulan sebanyak lima ratus dirham, yang aku gunakan untuk pembiayaan menuntut ilmu, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih eksis.'
Dia bergegas mendatangi majlis-majlis ilmu, ketika dia sudah menghafal Al-Quran dan menghafal beberapa karya tulis para ulama, dan yang pertama kali karya tulis yang beliau hafal adalah buku Abdullah bin Al Mubarak, buku Waki' bin al Jarrah dalam masalah Sunan dan zuhud, dan yang lainnya. Sebagaimana beliau juga tidak meninggalkan disiplin ilmu dalam masalah fiqh dan pendapat.

Rihlah beliau
Rihlah dalam rangka menuntut ilmu merupakan bagian yang sangat mencolok dan sifat yang paling menonjol dari tabiat para ahlul hadis, kerana posisi Bukhari dalam masalah ilmu ini merupakan satu kesatuan pada diri seorang ahlul hadis, maka dia pun mengikuti sunnah para pendahulunya dan dia pun meniti jalan mereka. Dia tidak puas dengan hanya menyemak hadis dari penduduk negerinya, sehingga tidak terelakkan lagi bagi dirinya untuk mengadakan dalam rangka menuntut ilmu, dia berkeliling ke negeri-negeri Islam. Dan pertama kali dia mengadakan perjalanannya adalah pada tahun 210 hijriah, iaitu ketika umurnya menginjak 16 tahun, pada tahun kepergiannya dalam rangka menunaikan ibadah haji bersama dengan ibundanya dan saudara tuanya.
Negeri-negeri yang pernah beliau masuki adalah sebagai berikut;

Khurasan dan daerah yang bertetangga dengannya
Bashrah
Kufah
Baghdad
Hijaz (Mekah dan Madinah)
Syam
Al Jazirah (kota-kota yang terletak di sekitar Dajlah dan eufrat)
Mesir
Bukhari menuturkan tentang rihlah ilmiah yang dia jalani; 'Aku memasuki Syam, Mesir dan al Jazirah sebanyak dua kali, ke Bashrah sebanyak empat kali, dan aku tinggal di Hijaz beberapa tahun, dan aku tidak bisa menghitung berapa kali saya memasuki kawasan Kufah dan Baghdad bersama para muhadditsin.

Guru-guru beliau
Imam Bukhari berjumpa dengan sekelompok kalangan atba'ut tabi'in muda, dan beliau meriwayatkan hadis dari mereka, sebagaimana beliau juga meriwayatkan dengan jumlah yang sangat besar dari kalangan selain mereka. Dalam masalah ini beliau bertutur; ' aku telah menulis dari sekitar seribu delapan puluh jiwa yang semuanya dari kalangan ahlul hadis.
Guru-guru imam Bukhari terkemuka yang telah beliau riwayatkan hadisnya;

Abu 'Ashim An Nabil
Makki bin Ibrahim
Muhammad bin 'Isa bin Ath Thabba'
Ubaidullah bin Musa
Muhammad bin Salam Al Baikandi
Ahmad bin Hambal
Ishaq bin Manshur
Khallad bin Yahya bin Shafwan
Ayyub bin Sulaiman bin Bilal
Ahmad bin Isykab
Dan masih banyak lagi

Murid-murid beliau
Al Hafidz Shalih Jazzarah berkata; ' Muhammad bin Isma'il duduk mengajar di Baghdad, dan aku memintanya untuk membacakan (hadis) kepadaku, maka berkerumunlah orang-orang kepadanya lebih dari dua puluh ribu orang.
Maka tidaklah menghairankan kalau pengaruh dari majlisnya tersebut menciptakan kelompok tokoh-tokoh yang cerdas yang meniti manhaj, di antara mereka itu adalah;

Al imam Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj an Naisaburi (204-261), penulis buku sahih Muslim yang terkenal
Al Imam Abu 'Isa At Tirmizi (210-279) penulis buku sunan At Tirmidzi yang terkenal
Al Imam Shalih bin Muhammad (205-293)
Al Imam Abu Bakr bin Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah (223-311), penulis buku sahih Ibnu Khuzaimah.
Al Imam Abu Al Fadhl Ahmad bin Salamah An Naisaburi (286), teman dekat imam Muslim, dan dia juga memiliki buku sahih seperti buku imam Muslim.
Al Imam Muhammad bin Nashr Al Marwazi (202-294)
Al Hafiz Abu Bakr bin Abi Dawud Sulaiman bin Al Asy'ats (230-316)
Al Hafiz Abu Al Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul 'Aziz Al Baghawi (214-317)
Al Hafiz Abu Al Qadli Abu Abdillah Al Husain bin Isma'il Al Mahamili (235-330)
Al Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ma'qil al Nasafi (290)
Al Imam Abu Muhammad Hammad bin Syakir al Nasawi (311)
Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Mathar al Firabri (231-320)

Karakter imam Bukhari
Meskipun Imam Bukhari sibuk dengan menuntut ilmu dan menyebarkannya, tetapi dia merupakan individu yang mengamalkan ilmu yang dimilikinya, menegakkan keta'atan kepada Rabbnya, terpancar pada dirinya ciri-ciri seorang wali yang terpilih dan orang shalih serta berbakti, yang dapat menciptakan karismatik di dalam hati dan kedudukan yang mempesona di dalam jiwa.
Dia merupakan peribadi yang banyak mengerjakan solat, khusu' dan banyak membaca Al-Quran.
Muhammad bin Abi Hatim menuturkan: 'dia selalu melaksanakan solat di waktu sahur sebanyak tiga belas raka'at, dan menutupnya dengan melaksanakan solat witir dengan satu raka'at'
Yang lainnya menuturkan; ' Apabila malam pertama di bulan Ramadlan, murid-murid imam Bukhari berkumpul kepadanya, maka dia pun memimpin solat mereka. Di setiap rakaat dia membaca dua puluh ayat, amalan ini beliau lakukan sampai dapat mengkhatamkan Al-Quran.
Beliau adalah sosok yang gemar menafkahkan hartanya, banyak berbuat baik, sangat dermawan, tawaduk dan wara'.

Penyaksian para ulama terhadap beliau
Sangat banyak sekali para ulama yang memberikan kesaksian atas keilmuan imam Bukhari, di antara mereka ada yang dari kalangan guru-gurunya dan teman-teman sezaman dengannya. Adapun jangka masa setelah meninggalnya bukhari sampai saat ini, kedudukan imam Bukhari selalu bersemayam di dalam relung hati kaum Muslimin, baik yang berkecimpung dalam masalah hadis, bahkan dari kalangan awwam kaum Muslimin sekali pun memberikan penyaksian atas keagungan beliau.
Di antara para tokoh ulama yang memberikan penyaksian terhadap beliau adalah;

Abu Bakar ibnu Khuzaimah telah memberikan kesaksian terhadap Imam Bukhari dengan mengatakan: "Di kolong langit ini tidak ada orang yang lebih mengetahui hadis dari Muhammad bin Isma'il."
'Abdan bin 'Utsman Al Marwazi berkata; 'aku tidak pernah melihat dengan kedua mataku, seorang pemuda yang lebih mendapat bashirah dari pemuda ini.' Saat itu telunjuknya diarahkan kepada Bukhari
Qutaibah bin Sa'id menuturkan; 'aku duduk bermajlis dengan para ahli fiqh, orang-orang zuhud dan ahli ibadah, tetapi aku tidak pernah melihat semenjak aku dapat mencerna ilmu orng yang seperti Muhammad bin Isma'il. Dia adalah sosok pada zamannya seperti 'Umar di kalangan para sahabat. Dan dia berkata; ' kalau seandainya Muhammad bin Isma'il adalah seorang sahabat maka dia merupakan ayat.
Ahmad bin Hambal berkata; Khurasan tidak pernah melahirkan orang yang seperti Muhammad bin Isma'il.
Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair menuturkan; kami tidak pernah melihat orang yang seperti Muhammad bin Ism'ail
Bundar berkata; belum ada seorang lelaki yang memasuki Bashrah lebih mengetahui terhadap hadis dari saudara kami Abu Abdillah.
Abu Hatim ar-Razi berkata: "Khurasan belum pernah melahirkan seorang putra yang hafal hadis melebihi Muhammad bin Isma'il, juga belum pernah ada orang yang pergi dari kota tersebut menuju Irak yang melebihi kealimannya."
Muslim (pengarang kitab Sahih) berkata ketika Bukhari menyingkap satu cacat hadis yang tidak di ketahuinya; "Biarkan saya mencium kedua kaki anda, wahai gurunya para guru dan pemimpin para ahli hadis, dan dokter hadis dalam masalah ilat hadis."
al-Hafiz Ibn Hajar yang menyatakan: "Andaikan pintu pujian dan sanjungan kepada Bukhari masih terbuka bagi generasi sesudahnya, tentu habislah semua kertas dan nafas. Ia bagaikan lautan tak bertepi."

Hasil karya beliau
Di antara hasil karya Imam Bukhari adalah sebagai berikut :
- Al Jami' as Sahih (Sahih Bukhari)
- Al Adab al Mufrad.
- At Tarikh ash Shaghir.
- At Tarikh al Awsath.
- At Tarikh al Kabir.
- At Tafsir al Kabir.
- Al Musnad al Kabir.
- Kitab al 'Ilal.
- Raf'ul Yadain fi ash Shalah.
- Birru al Walidain.
- Kitab al Asyribah.
- Al Qira`ah Khalfa al Imam.
- Kitab ad Dlu'afa.
- Usami ash Shahabah.
- Kitab al Kuna.
- Al Hbbah
- Al Wihdan
- Al Fawa`id
- Qadlaya ash Shahabah wa at Tabi'in
- Masyiikhah


Wafat beliau
Imam Bukhari keluar menuju Samarkand, Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan Akhirnya beliau meninggal pada hari Sabtu tanggal 31 Ogos 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas Solat Zuhur pada Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah selalu merahmatinya dan redha kepadanya.

IMAM MUSLIM

Pertumbuhan beliau

Nama: Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi

Kuniyah beliau: Abdul Husain

Nasab beliau:

1. Al Qusyairi; merupakan nisbah kepada Qabilah afiliasi beliau, ada yang mengatakan bahawa Al Qusyairi merupakan orang arab asli, dan ada juga yang berpendapat bahawa nisbah kepada Qusyair merupakan nisbah perwalian saja

2. An Naisaburi; merupakan nisbah yang di tujukan kepada negeri tempat beliau tinggal, iaitu Naisabur. Satu kota besar yang terletak di daerah Khurasan

Tanggal lahir: para ulama tidak bisa memastikan tahun kelahiran beliau, sehingga sebahagian mereka ada yang berpendapat bahawa tahun kelahirannya adalah tahun 204 Hijriah, dan ada juga yang berpendapat bahawa kelahiran beliau pada tahun 206 Hijriah.

Ciri-ciri beliau: beliau mempunyai perawakan yang tegap, berambut dan berjenggot putih, menjuntaikan ujung ‘imamahnya di antara dua punggungnya.

Aktiviti beliau dalam menimba ilmu

Sesungguhnya lingkungan tempat tumbuh imam Muslim memberikan pelwang yang sangat luas untuk menuntut ilmu yang bermanfa’at, kerana Naisabur merupakan negeri hidup yang penuh dengan peninggalan ilmu dari pemilik syari’at. Semua itu terjadi kerana banyaknya orang-orang yang sibuk untuk memperoleh ilmu dan memindahkan ilmu, maka besar kemungkinan bagi orang yang terlahir di lingkungan masyarakat seperti ini akan tumbuh dengan ilmu juga. Adanya kesempatan yang terpampang luas di hadapan Imam Muslim kecil untuk memetik dari buah-buah ilmu syariat tidak di sia-siakannya.

Maka dia mendengar hadis di negerinya tinggal pada tahun 218 Hijriah dari gurunya Yahya bin Yahya At Tamimi, pada saat itu umurnya menginjak empat belas tahun.

Dan bisa juga orang tuanya serta keluarganya mempunyai andil dalam memotifasinya untuk menuntut ilmu. Para ulama telah menceritakan bahawa orang tuanya, Al Hajaj adalah dari kalangan masyayikh, iaitu termasuk dari kalangan orang yang memperhatikan ilmu dan berusaha untuk memperolehnya.

Muslim mempunyai kesempatan untuk mengadakan perjalanan hajinya pada tahun 220 Hijriah. Pada saat keluar itu dia mendengar hadis dari beberapa ahli hadis, kemudian dia segera kembali ke negerinya Naisabur.

Rihlah beliau

Rihlah dalam rangka menuntut hadis merupakan syi’ar ahlul hadis pada abad-abad pertama, kerana terpencarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negeri Islam yang sangat luas. Maka Imam Muslim pun tidak ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini, dan beliau pun tidak ketinggalan dalam ambil bagian, kerana dalam sejarah beliau tertulis rihlah ilmiahnya, di antaranya;

Rihlah pertama; rihlah beliau untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 220 hijriah, pada saat dia masih muda belia, pada saat itu beliau berjumpa dengan syeikhnya, Abdullah bin Maslamah al Qa’nabi di Mekah, dan mendengar hadis darinya, sebagaimana beliau juga mendengar hadis dari Ahmad binYunus dan beberapa ulama hadis yang lainnya ketika di tengah perjalanan di daerah Kufah. Kemudian kembali lagi ke negerinya dan tidak memperpanjang rihlahnya pada saat itu.

Rihlah kedua; rihlah kedua ini begitu panjang dan lebih menjelajah kenegeri Islam lainnya. Rihlah ini di mulai sebelum tahun 230 Hijriah. Beliau berkeliling dan memperbanyak mendengar hadis, sehingga beliau mendengar dari bayak ahli hadis, dan mengantarkan beliau kepada derajat seorang imam dan kemajuan di bidang ilmu hadis.

Beberapa negeri yang beliau masuki, di antaranya;

1. Khurasan dan daerah sekitarnya
2. Ar Ray
3. Iraq; beliau memasuki Kufah, Bashrah dan Baghdad.
4. Hijaz; memasuki Mekah dan Madinah
5. Asy Syam
6. Mesir
Guru-guru beliau

Perjalanan ilmiah yang dilakukan imam Muslim menyebabkan dirinya mempunyai banyak guru dari kalangan ahlul hadis. Al Hafiz Adz Dzahabi telah menghitung jumlah guru yang diambil riwayatnya oleh imam Muslim dan dicantumkan di dalam kitab sahihnya, dan jumlah mereka mencapai 220 orang, dan masih ada lagi selain mereka yang tidak di cantumkan di dalam kitab sahihnya

Di antara guru-guru beliau yang paling mencolok adalah;

1. Abdullah bin Maslamah Al Qa’nabi, guru beliau yang paling tua
2. Al Imam Muhammad bin Isma’il Al Bukhari
3. Al Imam Ahmad bin Hambal
4. Al Imam Ishaq bin Rahuyah al Faqih al Mujtahid Al Hafiz
5. Yahya bin Ma’in, imam jarhu wa ta’dil
6. Ishaq bin Manshur al Kausaj
7. Abu Bakar bin Abi Syaibah, penulis buku al Mushannaf
8. Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi
9. Abu Kuraib Muhammad bin Al ‘Alaa`
10. Muhammad bin Abdullah bin Numair
11. Abd bin Hamid

Murid-murid beliau

Al Imam Muslim sibuk menyebarkan ilmunya di negerinya dan negeri-negeri Islam lainnya, baik dengan pena mahupun dengan lisannya, maka beliau pun tidak terlepas untuk mendektekan hadis dan meriwayatkannya, sehingga banyak sekali para penuntut ilmu mengambil ilmu dari beliau.

Di antara murid-murid beliau antara lain;

1. Muhammad bin Abdul wahhab al Farra`
2. Abu Hatim Muhammad bin Idris ar Razi
3. Abu Bakar Muhammad bin An Nadlr bin Salamah al Jarudi
4. Ali bin Al Husain bin al Junaid ar Razi
5. Shalih bin Muhammad Jazrah
6. Abu Isa at Tirmidzi
7. Ibrahim bin Abu Thalib
8. Ahmad bin Salamah An Naisaburi
9. Abu Bakar bin Khuzaimah
10. Makki bin ‘Abdan
11. Abdurrahman bin Abu Hatim ar Razi
12. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Asy Syarqi
13. Abu Awanah al-Isfarayini
14. Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan al Faqih az Zahid.

Penyaksian para ulama terhadap beliau
1. Ishak bin Mansur al Kausaj pernah berkata kepada imam Muslim: “sekali-kali kami tidak akan kehilangan kebaikan selama Allah menetapkan engkau bagi kaum Muslimin.”

2. Muhammad bin Basysyar Bundar berkata; “huffazh dunia itu ada empat; Abu Zur’ah di ar Ray, Muslim di An Naisabur, Abdullah Ad Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Isma’il di Bukhara.”

3. Muhammad bin Abdul Wahhab Al Farra` berkata; “(Muslim) merupakan ulama manusia, lumbung ilmu, dan aku tidak mengetahuinya kecuali kebaikan.”

4. Ahmad bin Salamah An Naisaburi menuturkan; “Saya me­lihat Abu Zur’ah dan Abu Hatim selalu mengutamakan Muslim bin al-Hajjaj dalam perkara hadis sahih ketimbang para masyayikh zaman keduanya.

5. Ibnu Abi Hatim mengatakan: ” Saya menulis hadis darinya di Ray, dan dia merupakan orang yang tsiqah dari kalangan huffazh, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadis. Ketika ayahku di Tanya tentang dia, maka dia menjawab; (Muslim) Shaduuq.”

6. Maslamah bin Qasim al Andalusi berkata; ” tsiqah, mempunyai kedudukan yang agung, termasuk dari kalangan para imam.”

7. Abu Ya’la Al Khalili berkata; “dia sangat dikenali sekali untuk di sebutkan keutamaannya.”

8. Al Khatib Al Baghdadi berkata; “(dia) merupakan salah seorang a`immah dan penghafal hadis.”

9. As Sam’ani menuturkan; “termasuk salah seorang imam dunia.”

10. Ibnul Atsir berkata; “termasuk salah seorang dari para imam penghafal hadis.”

11. Ibnu Katsir berkata; “termasuk salah seorang dari para imam penghafal hadis.”

12. Adz Dzahabi berkata; ” Imam besar, hafiz lagi mumpuni, hujah serta orang yang jujur.”

Hasil karya beliau

Imam Muslim mempunyai hasil karya dalam bidang ilmu hadis yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya ada yang sampai kepada kita dan sebahagian lagi ada yang tidak sampai.

Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah;

1. Al Jami’ ash Sahih
2. Al Kuna wa Al Asma’
3. Al Munfaridaat wa al wildan
4. Ath Thabaqaat
5. Rijalu ‘Urwah bin Az Zubair
6. At Tamyiz

Sedangkan hasil karya beliau yang tidak sampai kepada kita adalah;

1. Al Musnad al Kabir ‘Ala ar Rijal
2. Al Jami’ al Kabir
3. Al ‘Ilal
4. Al Afraad
5. Al Aqraan
6. Su`alaat Muslim
7. Hadis ‘Amru bin Syu’aib
8. Al Intifaa’ bi`ahabbi as sibaa’
9. Masyayikhu Malik
10. Masyayikhu Ats Tsauri
11. Masyayikhu Syu’bah
12. Man laisa lahu illa raawin waahid
13. Kitab al Mukhadldlramin
14. Awladu ash shahabah
15. Dzikru awhaami al Muhadditsin
16. Afraadu Asy Syamiyyin

Wafatnya beliau

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 Mei 875. dalam usia beliau 55 tahun.

IMAM ABU DAUD

Pertumbuhan beliau
Nama:
- Menurut Abdurrahman bin Abi Hatim, bahawa nama Abu Daud adalah Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir.
- Menurut Muhammad bin Abdul 'Aziz Al Hasyimi; Sulaiman bin al Asy'ats bin Basyar bin Syadad.
Ibnu Dasah dan Abu 'Ubaid Al Ajuri berkata; Sulaiman bin al Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad. Pendapat ini di perkuat oleh Abu Bakr Al Khathib di dalam Tarikhnya. Dan dia dalam bukunya menambahi dengan; Ibnu 'Amru bin 'Imran al Imam, Syeikh as Sunnah, Muqaddimu al huffazh, Abu Daud al-azadi as-Sajastani, muhaddits Bashrah.

Nasab beliau:
Al Azadi, iaitu nisbat kepada Azd iaitu qabilah terkenal yang ada di daerah Yaman.
Sedangkan as-Sijistani, ada beberapa pendapat dalam nisbah ini, di antaranya:
Ada yang berpendapat bahawasan as Sijistani merupakan nisbah kepada daerah Sijistan, iaitu daerah terkenal. Ada juga yang berpendapat bahawa as sijistani merupakan nisbah kepada sijistan atau sijistanah iaitu suatu kampung yang ada di Bashrah. Tetapi menurut Muhammad bin Abi An Nashr bahawasanya di Bashrah tidak ada perkampungan yang bernama as-Sijistan. Namun pendapat ini di bantah bahawa di dekat daerah Ahwaz ada daerah yang disebut dengan Sijistan
As Sam'ani mengutip satu pendapat bahawa as-sijistan merupakan nisbah kepada sijistan, iaitu salah suatu daerah terkenal yang terletak di kawasan Kabul
Abdul Aziz menyebutkan bahawasanya sijistan merupakan nisbah kepada Sistan, iaitu daerah terkenal yang sekarang ada di Negeri Afghanistan.
Tanggal lahir:
Tidak ada ulama yang menyebutkan tanggal dan bulan kelahiran beliau, kebanyakan refrensi menyebutkan tahun kelahirannya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. disandarkan kepada keterangan dari murid beliau, Abu Ubaid Al Ajuri ketika beliau wafat, dia berkata:  aku mendengar Abu Daud berkata: “Aku dilahirkan  pada tahun  202 Hijriah"

Aktiviti beliau dalam menimba ilmu
Ketika menyelidik biografi imam Abu Daud, akan muncul paradigma bahawasanya beliau semenjak kecil memiliki keahlian untuk menimba ilmu yang bermanfaat. Semua itu ditunjang dengan adanya keutamaan yang telah di anugerahkan Allah kepadanya berupa kecerdasan, kepandaian dan kegeniusan, di samping itu juga adanya masyarakat sekelilingnya yang mempunyai andil besar dalam menimba ilmu.
Dia semenjak kecil memfokuskan diri untuk belajar ilmu hadis, maka kesempatan itu dia gunakan untuk mendengarkan hadis di negerinya Sijistan dan sekitarnya. Kemudian dia memulai rihlah ilmiahnya ketika menginjak umur delapan belas tahun. Dia merupakan sosok ulama yang sering berkeliling mencari hadis ke berbagai belahan negeri Islam, banyak mendengar hadis dari berbagai ulama, maka tak hairan jika dia dapat menulis dan menghafal hadis dengan jumlah besar iaitu setengah juta atau bahkan lebih dari itu. Hal  ini merupakan modal besar bagi berbagai karya tulis beliau yang tersebar setelah itu keberbagai pelosok negeri Islam, dan menjadi sandaran dalam perkembangan keilmuan baik hadis mahupun disiplin ilmu lainnya.

Rihlah beliau
Iman Abu Daud adalah salah satu Iman yang sering berkeliling mencari hadis ke negeri-negeri Islam yang ditempati para Kibarul Muhadditsin, beliau mencontoh para syeikhnya terdahulu dalam rangka menuntut ilmu dan mengejar hadis yang tersebar di berbagai daerah yang berada di dada orang-orang tsiqat dan Amanah. Dengan motivasi dan semangat yang tinggi serta kecintaan beliau sejak kecil terhadap ilmu-ilmu hadis, maka beliau mengadakan perjalanan (Rihlah) dalam  mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun.

Adapun negeri-negeri Islam yang beliau kunjungi adalah;
1. Iraq; Baghdad merupakan daerah Islam yang pertama kali beliau masuki, iaitu pada tahun 220 hijriah
2. Kufah; beliau kunjungi pada tahun 221 hijriah.
3. Bashrah; beliau tinggal disana dan banyak mendengar hadis di sana, kemudian keluar dari sana dan kembali lagi setelah itu.
4. Syam; Damsyiq, Himsh dan Halb.
5. AL Jazirah; masuk ke daerah Haran, dan mendengar hadis dari penduduknya.
6. Hijaz; mendengar hadis dari penduduk Mekah, kemungkinan besar saat itu perjalanan beliau ketika hendak menunaikan ibadah haji.
7. Mesir
8. Khurasan; Naisabur dan Harrah, dan mendengar hadis dari penduduk Baghlan.
9. Ar Ray
10. Sijistan; tempat tinggal asal beliau, kelaur dari sana kemudian kembali lagi, kemudian keluar menuju ke Bashrah.

Guru-guru beliau
Di antara guru beliau yang terdapat di dalam sunannya adalah;
1. Ahmad bin Muhammmad bin Hanbal as Syaibani al Bagdadi
2. Yahya bin Ma'in Abu Zakariya
3. Ishaq binIbrahin bin Rahuyah abu ya'qub al Hanzhali
4. Utsman bin Muhammad bin abi Syaibah abu al Hasan al Abasi al Kufi.
5. Muslim bin Ibrahim al Azdi
6. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al Qa'nabi al Harits al Madani
7. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal
8. Musa bin Ismail at Tamimi.
9. Muhammad bin Basar.
10. Zuhair bin Harbi (Abu Khaitsamah)
11. Umar bin Khaththab as Sijistani.
12. Ali bin Al Madini
13. Ash Shalih abu sarri (Hannad bin sarri).
14. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil al Baghlani
15. Muhammad bin Yahya Adz Dzuhli
Dan masih banyak yang lainnya .

Murid-murid beliau
Di antara murid-murid beliau, antara lain;
1. Imam Abu 'Isa at Tirmidzi
2. Imam Nasa'i
3. Abu Ubaid Al Ajuri
4. Abu Thayyib Ahmad bin Ibrahim Al Baghdadi (Perawi sunan Abi Daud dari beliau).
5. Abu 'Amru Ahmad bin Ali Al Bashri (perawi kitab sunan dari beliau).
6. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al Khallal Al Faqih.
7. Isma'il bin Muhammad Ash Shafar.
8. Abu Bakr bin Abi Daud (anak beliau).
9. Zakaria bin Yahya As Saaji.
10. Abu Bakar bin Abi Dunya.
11. Ahmad bin Sulaiman An Najjar (perawi kitab Nasikh wal Mansukh dari beliau).
12. Ali bin Hasan bin Al 'Abd Al Anshari (perawi sunsn dari beliau).
13. Muhammad bin Bakr bin Daasah At Tammaar (perawi sunan dari beliau).
14. Abu 'Ali Muhammad bin Ahmad Al Lu'lu'i (perawi sunan dari beliau).
15. Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub Al Matutsi Al Bashri (perawi kitab Al Qadar dari beliau).

Penyaksian para ulama terhadap beliau
Banyak sekali pujian dan sanjungan dari tokoh-tokoh terkemuka kalangan imam dan ulama hadis dan disiplin ilmu lainnya yang mengalir kepada imam Abu Daud Rahimahullah, di antaranya adalah;
1. Abdurrahman bin Abi Hatim berkata : Abu daud Tsiqah
2. Imam Abu Bakr Al Khallal berkata: Imam Abu Daud adalah imam yang dikedepankan pada  zamannya.
3. Ibnu Hibban berkata: Abu Daud merupakan salah satu imam dunia dalam bidang ilmu dan fiqih.
4. Musa bin Harun menuturkan: Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat untuk Syurga, dan aku tidak melihat seorangpun lebih utama daripada dirinya.
5. Al Hakim berkata: Abu Daud adalah imam bidang hadis di zamannya tanpa ada keraguan.
6. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi menuturkan: Para ulama telah sepakat memuji Abu Daud dan mensifatinya dengan ilmu yang banyak, kekuatan hafalan, wara', agama (kesholehan) dan kuat pemahamannya dalam hadis dan yang lainnya.
7. Abu Bakr Ash Shaghani berkata: Hadis dilunakkan bagi Abi Daud sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi Daud.
8. Adz Dzahabi menuturkan:Abu Daud dengan keimamannya dalam hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya,termasuk dari ahli fiqih yang besar,maka kitabnya As Sunan telah jelas menunjukkan hal tersebut.

Sifat kitab sunan Abi Daud
Imam Abu Daud menyusun kitabnya di Baghdad. Prioritas penysusnan kitabnya adalah masalah hukum, jadi kumpulan hadisnya lebih terfokus kepada hadis tentang hukum. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh as Suyuthi bahawasanya Abu Daud hanya membatasi dalam bukunya pada hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum saja.
Abu Bakar bin Dasah menuturkan; aku mendengar Abu Daud berkata: Aku menulis dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebanyak lima ratus ribu hadis, kemudian aku pilah-pilah dari hadis-hadis tersebut dan aku kumpulkan serta aku letakkan dalam kitabku ini sebanyak empat ribu delapan ratus Hadis. Aku sebutkan yang sahih, yang serupa dengannya dan yang mendekati kepada ke sahihan. Cukuplah bagi seseorang untuk menjaga agamanya dengan berpegangan terhadap empat hadis, iaitu; yang pertama;'segala perbuatan harus di sertai dengan niat,' yang kedua; 'indikasi baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya.' Yang ketiga; 'tidaklah seorang mu'min menjadi mu'min yang hakiki, sehingga dia rela untuk saudaranya sebagaimana dia rela untuk dirinya sendiri.' Dan yang kelima; 'yang halal itu sudah jelas..'

Hasil karya beliau
Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah;
1. As Sunan
2. Al marasil
3. Al Masa'il
4. Ijabaatuhu 'an su'alaati Abi 'Ubaid al Ajuri
5. Risalatuhu ila ahli Mekah
6. Tasmiyyatu al Ikhwah alladziina rowaa 'anhum al hadis
7. Kitab az zuhd

Adapun kitab beliau yang hilang dari peredaran adalah;
1. Ar Radd 'ala ahli al qadar
2. An Nasikh wal Mansukh
3. At Tafarrud
4. Fadla'ilu al anshar
5. Musnad Hadis Malik
6. Dala'ilu an nubuwwah
7. Ad du'aa'
8. Ibtidaa'u al wahyi
9. Akhbaru al Khawarij
10. Ma'rifatu al awqaat

Wafatnya beliau
Abu 'Ubaid al Ajuri menuturkan; 'Imam abu daud meninggal pada hari jum'at tanggal 16 bulan syawwal tahun 275 hijriah, berumur 73 tahun. Beliau meninggal di Busrah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatNya dan meridlai beliau.

IMAM AT-TIRMIDZI
Pertumbuhan beliau

Nama: Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak
Kunyah beliau: Abu 'Isa
Nasab beliau:
As Sulami; iaitu nisbah kepada satu kabilah yang yang di jadikan sebagai afiliasi beliau, dan nisbah ini merupakan nisbah kearaban
At Tirmidzi; nisbah kepada negeri tempat beliau di lahirkan (Tirmidz), iaitu satu kota yang terletak di arah selatan dari sungai Jaihun, bagian selatan Iran.
Tanggal lahir: para pakar sejarah tidak menyebutkan tahun kelahiran beliau secara pasti, akan tetapi sebahagian yang lain memperkirakan bahawa kelahiran beliau pada tahun 209 hijriah. Sedang Adz Dzahabi berpendapat dalam kisaran tahun 210 hijriah.
Ada satu berita yang mengatakan bahawa imam At Tirmidzi di lahirkan dalam keadaan buta, padahal berita yang akurat adalah, bahawa beliau mengalami kebutaan di masa tua, setelah mengadakan lawatan ilmiah dan penulisan beliau terhadap ilmu yang beliau miliki.
Beliau tumbuh di daerah Tirmidzi, mendengar ilmu di daerah ini sebelum memulai rihlah ilmiah beliau. Dan beliau pernah menceritakan bahawa datuknya adalah orang marwa, kemudian berpindah dari Marwa menuju ke tirmidz, dengan ini menunjukkan bahawa beliau lahir di Tirmidzi.

Aktiviti beliau dalam menimba ilmu

Berbagai literatur-literatur yang ada tidak menyebutkan dengan pasti kapan imam Tirmidzi memulai mencari ilmu, akan tetapi yang tersirat ketika kita memperhatikan biografi beliau, bahawa beliau memulai aktiviti mencari ilmunya setelah menginjak usia dua puluh tahun. Maka dengan demikian, beliau kehilangan kesempatan untuk mendengar hadis dari sejumlah tokoh-tokoh ulama hadis yang kenamaan, meski tahun jangka masa beliau memungkinkan untuk mendengar hadis dari mereka, tetapi beliau mendengar hadis mereka melalui perantara orang lain. Yang nampak adalah bahawa beliau memulai rihlah pada tahun 234 hijriah.
Beliau memiliki kelebihan; hafalan yang begitu kuat dan otak encer yang cepat menangkap pelajaran. Sebagai misalan yang dapat menggambarkan kecerdasan dan kekuatan hafalan beliau adalah, satu kisah perjalanan beliau menuju Mekah, iaitu;

Pada saat aku dalam perjalanan menuju Mekah, ketika itu aku telah menulis dua jilid berisi hadis-hadis yang berasal dari seorang syeikh. Kebetulan Syeikh tersebut berpapasan dengan kami. Maka aku bertanya kepadanya, dan saat itu aku mengira bahawa "dua jilid kitab" yang aku tulis itu bersamaku. Tetapi yang kubawa bukanlah dua jilid tersebut, melainkan dua jilid lain yang masih putih bersih belum ada tulisannya. aku memohon kepadanya untuk menperdengarkan hadis kepadaku, dan ia mengabulkan permohonanku itu. Kemudian ia membacakan hadis dari lafazhnya kepadaku. Di sela-sela pembacaan itu ia melihat kepadaku dan melihat bahawa kertas yang kupegang putih bersih. Maka dia menegurku: 'Tidakkah engkau malu kepadaku?' maka aku pun memberitahuka kepadanya perkaraku, dan aku berkata; aku telah mengahafal semuanya." Maka syeikh tersebut berkata; 'bacalah!'. Maka aku pun membacakan kepadanya seluruhnya, tetapi dia tidak mempercayaiku, maka dia bertanya: 'Apakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku?' 'Tidak,' jawabku. Kemudian aku meminta lagi agar dia meriwayatkan hadis yang lain. Ia pun kemudian membacakan empat puluh buah hadis, lalu berkata: 'Cuba ulangi apa yang kubacakan tadi,' Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai tanpa salah satu huruf pun."

Rihlah beliau
Imam At Tirmidzi keluar dari negerinya menuju ke Khurasan, Iraq dan Haramain dalam rangka menuntut ilmu. Di sana beliau mendengar ilmu dari kalangan ulama yang beliau temui, sehingga dapat mengumpulkan hadis dan memahaminya. Akan tetapi sangat di sayangkan beliau tidak masuk ke daerah Syam dan Mesir, sehingga hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari ulama kalangan Syam dan Mesir harus melalui perantara, kalau sekiranya beliau mengadakan perjalanan ke Syam dan Mesir, nescaya beliau akan mendengar langsung dari ulama-ulama tersebut, seperti Hisyam bin 'Ammar dan semisalnya.
Para pakar sejarah berbeza pendapat tentang masuknya imam At Tirmidzi ke daerah Baghdad, sehingga mereka berkata; Jikalau sekiranya dia masuk ke Baghdad, nescaya dia akan mendengar dari Ahmad bin Hanbal. Al Khathib tidak menyebutkan at Timidzi (masuk ke Baghdad) di dalam tarikhnya, sedangkan Ibnu Nuqthah dan yang lainnya menyebutkan bahawa beliau masuk ke Baghdad. Ibnu Nuqthah menyebutkan bahawasanya beliau pernah mendengar di Baghdad dari beberapa ulama, di antaranya adalah; Al Hasan bin AshShabbah, Ahmad bin Mani' dan Muhammad bin Ishaq Ash shaghani.
Dengan ini bisa di prediksi bahawa beliau masuk ke Baghdad setelah meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang di sebutkan oleh Ibnu Nuqthah meninggal setelah imam Ahmad. Sedangkan pendapat Al Khathib yang tidak menyebutkannya, itu tidak berarti bahawa beliau tidak pernah memasuki kota Baghdad sama sekali, sebab banyak sekali dari kalangan ulama yang tidak di sebutkan Al Khathib di dalam tarikhnya, padahal mereka memasuki Baghdad.
Setelah pengembaraannya, imam At Tirmidzi kembali ke negerinya, kemudian beliau masuk Bukhara dan Naisapur, dan beliau tinggal di Bukhara beberapa saat.

Negeri-negeri yang pernah beliau masuki adalah;
Khurasan
Bashrah
Kufah
Wasith
Baghdad
Mekah
Madinah
Ar Ray

Guru-guru beliau
Imam at Tirmidzi menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama kenamaan. Di antara mereka adalah
Qutaibah bin Sa'id
Ishaq bin Rahuyah
Muhammad bin 'Amru As Sawwaq al Balkhi
Mahmud bin Ghailan
Isma'il bin Musa al Fazari
Ahmad bin Mani'
Abu Mush'ab Az Zuhri
Basyr bin Mu'adz al Aqadi
Al Hasan bin Ahmad bin Abi Syu'aib
Abi 'Ammar Al Husain bin Harits
Abdullah bin Mu'awiyyah al Jumahi
'Abdul Jabbar bin al 'Ala`
Abu Kuraib
'Ali bin Hujr
'Ali bin sa'id bin Masruq al Kindi
'Amru bin 'Ali al Fallas
'Imran bin Musa al Qazzaz
Muhammad bin aban al Mustamli
Muhammad bin Humaid Ar Razi
Muhammad bin 'Abdul A'la
Muhammad bin Rafi'
Imam Bukhari
Imam Muslim
Abu Dawud
Muhammad bin Yahya al 'Adani
Hannad bin as Sari
Yahya bin Aktsum
Yahya bun Hubaib
Muhammad bin 'Abdul Malik bin Abi Asy Syawarib
Suwaid bin Nashr al Marwazi
Ishaq bin Musa Al Khathami
Harun al Hammal.
Dan yang lainnya

Murid-murid beliau
Kumpulan hadis dan ilmu-ilmu yang di miliki imam Tirmidzi banyak yang meriwayatkan, di antaranya adalah;
Abu Bakr Ahmad bin Isma'il As Samarqandi
Abu Hamid Abdullah bin Daud Al Marwazi
Ahmad bin 'Ali bin Hasnuyah al Muqri`
Ahmad bin Yusuf An Nasafi
Ahmad bin Hamduyah an Nasafi
Al Husain bin Yusuf Al Farabri
Hammad bin Syair Al Warraq
Daud bin Nashr bin Suhail Al Bazdawi
Ar Rabi' bin Hayyan Al Bahili
Abdullah bin Nashr saudara Al Bazdawi
'Abd bin Muhammad bin Mahmud An Safi
'Ali bin 'Umar bin Kultsum as Samarqandi
Al Fadhl bin 'Ammar Ash Sharram
Abu al 'Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbub
Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad An Nasafi
Abu Ja'far Muhammad bin sufyan bin An Nadlr An Nasafi al Amin
Muhammad bin Muhammad bin Yahya Al Harawi al Qirab
Muhammad bin Mahmud bin 'Ambar An Nasafi
Muhammad bin Makki bin Nuh An Nasafai
Musbih bin Abi Musa Al Kajiri
Makhul bin al Fadhl An Nasafi
Makki bin Nuh
Nashr bin Muhammad bi Sabrah
Al Haitsam bin Kulaib
Dan yang lainnya.

Penyaksian para ulama terhadap beliau
Penyaksian para ulama terhadap keilmuan dan kecerdasan imam Tirmidzi sangatlah banyak, di antaranya adalah;
Imam Bukhari berkata kepada imam At Tirmidzi; ilmu yang aku ambil manfaatnya darimu itu lebih banyak ketimbang ilmu yang engkau ambil manfaatnya dariku."
Al Hafiz 'Umar bin 'Alak menuturkan; Bukhari meninggal, dan dia tidak meninggalkan di Khurasan orang yang seperti Abu 'Isa dalam hal ilmu, hafalan, wara' dan zuhud."
Ibnu Hibban menuturkan; Abu 'Isa adalah sosok ulama yang mengumpulkan hadis, membukukan, menghafal dan mengadakan diskusi dalam hal hadis."
Abu Ya'la al Khalili menuturkan; Muhammad bin 'Isa at Tirmidzi adalah seorang yang tsiqah menurut kesepatan para ulama, terkenal dengan amanah dandan keilmuannya.
Abu Sa'd al Idrisi menuturkan; Imam Tirmidzi adalah salah seorang imam yang di ikuti dalam hal ilmu hadis, beliau telah menyusun kitab al jami', tarikh dan 'ilal dengan cara yang menunjukkan bahawa dirinya adalah seorang alim yang kebolehan. Beliau adalah seorang ulama yang menjadi contoh dalam hal hafalan."
Al Mubarak bin al Atsram menuturkan; Imam Tirmidzi merupakan salah seorang imam hafiz dan tokoh."
Al Hafiz al Mizzi menuturkan; Imam Tirmidzi adalah salah seorang imam yang menonjol, dan termasuk orang yang Allah jadikan kaum Muslimin mengambil manfaat darinya.
Adz Dzahabi menuturkan; Imam Tirmidzi adalah seorang hafiz, alim, imam yang kebolehan
Ibnu Katsir menuturkan: Imam Tirmidzi adalah salah seorang imam dalam bidangnya pada zaman beliau."
Keteledoran Ibnu Hazm;
Dalam hal ini Ibnu Hazm melakukan kesalahan yang sangat fatal, sebab dia mengira bahawa At Tirmidzi adalah seorang yang tidak dikenal, maka serta merta para ulama membantah setatemennya ini, mereka berkata; Ibnu Hazm telah menghukumi dirinya sendiri dengan minimumnya dalam hal penelaahan, sebenarnya kebolehan Imam Tirmidzi tidak terpengaruh sekali dengan kenyataan Ibnu Hazm tersebut, bahkan kebolehan Ibnu Hazm sendiri yang menjadi tercoreng kerana dia tidak mengenali seorang imam yang telah tersebar kemampuannya. Dan ini bukan pertama kali kesalahan yang dia lakukan, sebab banyak dari kalangan ulama hafiz lagi tsiqah yang terkenal yang tidak dia ketahui."
Semua ini kami paparkan dengan tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan pengakuan kami terhadap keutamaan dan keilmuannya, akan tetapi agar tidak terpedaya dengan kenyataan-kenyataan yang nyeleneh darinya.

Hasil karya beliau
Imam Tirmizi menitipkan ilmunya di dalam hasil karya beliau, di antara buku-buku beliau ada yang sampai kepada kita dan ada juga yang tidak sampai. Di antara hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah:
Kitab Al Jami', terkenal dengan sebutan Sunan at Tirmidzi.
Kitab Al 'Ilal
Kitab Asy Syama'il an Nabawiyyah.
Kitab Tasmiyyatu ashhabi rasulillah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun karangan beliau yang tidak sampai kepada kita adalah;
Kitab At-Tarikh.
Kitab Az Zuhd.
Kitab Al Asma` wa al kuna.

Wafatnya beliau:
Di akhir kehidupannya, imam at Tirmidzi mengalami kebutaan, beberapa tahun beliau hidup sebagai tuna netra, setelah itu imam atTirmidzi meninggal dunia. Beliau wafat di Tirmidz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H bertepatan dengan 8 Oktober 892, dalam usia beliau pada saat itu 70 tahun.

IMAM NASA’I
Pertumbuhan beliau

Nama: Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr
Kuniyah beliau: Abu Abdirrahman
Nasab beliau: An Nasa`i dan An Nasawi, iaitu nisbah kepada negeri asal beliau, tempat beliau di lahirkan. Satu kota bagian dari Khurasan.
Tanggal lahir: tahun 215 hijriah

Sifat-sifat beliau: An Nasa`i merupakan seorang lelaki yang ganteng, berwajah bersih dan segar, wajahnya seakan-akan lampu yang menyala. Beliau adalah sosok yang karismatik dan tenang, berketerampilan yang sangat menarik.

Kondisi itu kerana beberapa faktor, di antaranya; dia sangat memperhatikan keseimbangan dirinya dari segi makanan, pakaian, dan kesenangan, minum sari buah yang halal dan banyak makan ayam.

Aktiviti beliau dalam menimba ilmu

Imam Nasa`i memulai menuntut ilmu lebih dini, kerana beliau mengadakan perjalanan ke Qutaibah bin Sa’id pada tahun 230 hijriah, pada saat itu beliau berumur 15 tahun. Beliau tinggal di samping Qutaibah di negerinya Baghlan selama setahun dua bulan, sehingga beliau dapat menimba ilmu darinya begitu banyak dan dapat meriwayatkan hadis-hadisnya.

Imam Nasa`i mempunyai hafalan dan kefahaman yang jarang di miliki oleh orang-orang pada zamannya, sebagaimana beliau memiliki kejelian dan ketelitian yang sangat mendalam. maka beliau dapat meriwayatkan hadis-hadis dari ulama-ulama kibar, berjumpa dengan para imam huffazh dan yang lainnya, sehingga beliau dapat menghafal banyak hadis, mengumpulkannya dan menuliskannya, sampai akhirnya beliau memperoleh derajat yang pantas dalam disiplin ilmu ini.

Beliau telah menulis hadis-hadis dha’if, sebagaimana beliaupun telah menulis hadis-hadis sahih, padahal pekerjaan ini hanya di lakukan oleh ulama pengkritik hadis, tetapi imam Nasa`i mampu untuk melakukan pekerjaan ini, bahkan beliau memiliki kekuatan kritik yang detail dan akurat, sebagaimana yang di gambarkan oleh al Hafiz Abu Thalib Ahmad bin Sazhr; ‘ siapa yang dapat bersabar sebagaimana kesabaran An Nasa`i? dia memiliki hadis Ibnu Lahi’ah dengan terperinci - iaitu dari Qutaibah dari Ibnu Lahi’ah-, maka dia tidak meriwayatkan hadis darinya.’ Maksudnya kerana kondisi Ibnu Lahi’ah yang dha’if.

Dengan ini menunjukkan, bahawa tendensi beliau bukan hanya memperbanyak riwayat hadis semata, akan tetapi beliau berkeinginan untuk memberikan nasehat dan menseterilkan syarea’at (dari bid’ah dan hal-hal yang diada-adakan)

Sebagaimana imam Nasa`i selalu berhati-hati dalam mendengar hadis dan selalu selektif dalam meriwayatkannya. Maka ketika beliau mendengar dari Al Harits bin Miskin, dan banyak meriwayatkan darinya, akan tetapi beliau tidak mengatakan; ‘telah menceritakan kepada kami,’ atau ‘telah mengabarkan kepada kami,’ secara serampangan, akan tetapi dia selalu berkata; ‘dengan cara membacakan kepadanya dan aku mendengar. Para ulama menyebutkan, bahawa faktor imam Nasa`i melakukan hal tersebut kerana terdapat kerenggangan antara imam Nasa`i dengan Al Harits, dan tidak memungkinkan baginya untuk menghadiri majlis Al Harits, kecuali beliau mendengar dari belakang pintu atau lokasi yang memungkinkan baginya untuk mendengar bacaan qari` dan beliau tidak dapat melihatnya.

Rihlah beliau
Imam Nasa`i mempunyai lawatan ilmiah cukup luas, beliau berkeliling ke negeri-negeri Islam, baik di timur mahupun di barat, sehingga beliau dapat mendengar dari banyak orang yang mendengar hadis dari para hafiz dan syeikh.
Di antara negeri yang beliau kunjungi adalah sebagai berikut;
1. Khurasan
2. Iraq; Baghdad, Kufah dan Bashrah
3. Al Jazirah; iaitu Haran, Maushil dan sekitarnya.
4. Syam
5. Perbatasan; iaitu perbatasan wilayah negeri Islam dengan kekuasaan Ramawi
6. Hijaz
7. Mesir

Guru-guru beliau
Kemampuan intelektual Imam Nasa’i menjadi matang dan berisi dalam masa lawatan ilmiahnya. Namun demikian, awal proses pembelajarannya di daerah Nasa’ tidak bisa dikesampingkan begitu saja, kerana di daerah inilah, beliau mengalami proses pembentukan intelektual, sementara masa lawatan ilmiahnya dinilai sebagai proses pematangan dan perluasan pengetahuan.

Di antara guru-guru beliau, yang terdapat di dalam kitab sunannya adalah sebagai berikut;

1. Qutaibah bin Sa’id
2. Ishaq bin Ibrahim
3. Hisyam bin ‘Ammar
4. Suwaid bin Nashr
5. Ahmad bin ‘Abdah Adl Dabbi
6. Abu Thahir bin as Sarh
7. Yusuf bin ‘Isa Az Zuhri
8. Ishaq bin Rahawaih
9. Al Harits bin Miskin
10. Ali bin Kasyram
11. Imam Abu Dawud
12. Imam Abu Isa at Tirmidzi
Dan yang lainnya.

Murid-murid beliau
Murid-murid yang mendengarkan majlis beliau dan pelajaran hadis beliau adalah;

1. Abu al Qasim al Thabarani
2. Ahmad bin Muhammad bin Isma’il An Nahhas an Nahwi
3. Hamzah bin Muhammad Al Kinani
4. Muhammad bin Ahmad bin Al Haddad asy Syafi’i
5. Al Hasan bin Rasyiq
6. Muhmmad bin Abdullah bin Hayuyah An Naisaburi
7. Abu Ja’far al Thahawi
8. Al Hasan bin al Khadir Al Asyuti
9. Muhammad bin Muawiyah bin al Ahmar al Andalusi
10. Abu Basyar ad Dulabi
11. Abu Bakr Ahmad bin Muhammad as Sunni.
Dan yang lainnya

Penyaksian para ulama terhadap beliau
Dari kalangan ulama sezaman beliau dan murid-muridnya banyak yang memberikan pujian dan sanjungan kepada beliau, di antara mereka yang memberikan pujian kepada beliau adalah;

1. Abu ‘Ali An Naisaburi menuturkan; ‘beliau adalah tergolong dari kalangan imam kaum Muslimin.’ Sekali waktu dia menuturkan; beliau adalah imam dalam bidang hadis dengan tidak ada pertentangan.’

2. Abu Bakr Al Haddad Asy Syafi’I menuturkan; ‘aku ridla dia sebagai hujjah antara aku dengan Allah Ta’ala.’

3. Manshur bin Isma’il dan At Thahawi menuturkan; ‘beliau adalah salah seorang imam kaum Muslimin.’

4. Abu Sa’id bin yunus menuturkan; ‘ beliau adalah seorang imam dalam bidang hadis, tsiqah, tsabat dan hafiz.’

5. Al Qasim Al Muththarriz menuturkan; ‘beliau adalah seorang imam, atau berhak mendapat gelar imam.’

6. Ad Daruquthni menuturkan; ‘Abu Abdirrahman lebih di dahulukan dari semua orang yang di sebutkan dalam disiplin ilmu ini pada masanya.

7. Al Khalili menuturkan; ‘beliau adalah seorang hafiz yang kebolehan, di ridlai oleh para hafidzh, para ulama sepakat atas kekuatan hafalannya, ketekunannya, dan perkataannya bisa dijadikan sebagai sandaran dalam masalah jarhu wa ta’dil.’

8. Ibnu Nuqthah menuturkan; ‘beliau adalah seorang imam dalam disiplin ilmu ini.’

9. Al Mizzi menuturkan; ‘beliau adalah seorang imam yang menonjol, dari kalangan para hafiz, dan para tokoh yang terkenal.’

Hasil karya beliau
Imam Nasa`i mempunyai beberapa hasil karya, di antaranya adalah;
1. As Sunan Ash Shughra
2. As Sunan Al Kubra
3. Al Kuna
4. Khasha`isu ‘Ali
5. ‘Amalu Al Yaum wa Al Lailah
6. At Tafsir
7. Adh Dhu’afa wa al Matrukin
8. Tasmiyatu Fuqaha`i Al Amshar
9. Tasmiyatu man lam yarwi ‘anhu ghaira rajulin wahid
10. Zikru man haddatsa ‘anhu Ibnu Abi Arubah
11. Musnad ‘Ali bin Abi Thalib
12. Musnad Hadis Malik
13. Asma`u ar ruwah wa at tamyiz bainahum
14. Al Ikhwah
15. Al Ighrab
16. Musnad Manshur bin Zadzan
17. Al Jarhu wa ta’dil

Wafatnya beliau
Setahun menjelang kemangkatannya, beliau pindah dari Mesir ke Damsyik. Dan tampaknya tidak ada konsensus ulama tentang tempat meninggal beliau. Al-Daruqutni mengatakan, beliau di Mekah dan dikebumikan di antara Shafa dan Marwah. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-’Uqbi al-Mishri.

Sementara ulama yang lain, seperti Imam al-Dzahabi, menolak pendapat tersebut. Ia mengatakan, Imam al-Nasa’i meninggal di Ramlah, suatu daerah di Palestina. Pendapat ini didukung oleh Ibn Yunus, Abu Ja’far al-Thahawi (murid al-Nasa’i) dan Abu Bakar al-Naqatah. Menurut pandangan terakhir ini, Imam al-Nasa’i meninggal pada tahun 303 H dan dikebumikan di Bait al-Maqdis, Palestina. Inna lillah wa Inna Ilai Rajiun. Semoga jerih payahnya dalam mengemban wasiat Rasullullah guna menyebarluaskan hadis mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah. Amiiin.

IMAM IBNU MAJAH

Pertumbuhan beliau
Nama: Muhammad bin Yazid bin Mjah al Qazwini.
Nama yang lebih dikenali adalah Ibnu Mjah iaitu laqab bapanya (Yazid). Bukan nama datuk beliau.
Kuniyah beliau: Abu ‘Abdullah

Nasab beliau:

Ar Rib’I; merupakan nisbah wala` kepada Rabi’ah, iaitu satu kabilah arab.
al Qazwini adalah nisbah kepada Qazwin iaitu nisbah kepada salah satu kota yang terkenal di kawasan ‘Iraq.
Tanggal lahir: Ibnu Majah menuturkan tentang dirinya; "aku dilahirkan pada tahun 209 hijirah. Rujukani-rujukani yang ada tidak memberikan ketetapan yang pasti, di mana Ibnu Majah di lahirkan, akan tetapi masa pertumbuhan beliau berada di Qazwin. Maka bisa jadi Qazwin merupakan tempat tinggal beliau.

Aktiviti beliau dalam menimba ilmu
Ibnu majah memulai aktiviti menuntut ilmunya di negeri tempat tinggalnya Qazwin. Akan tetapi sekali lagi rujukani-rujukani yang ada sementara tidak menyebutkan kapan beliau memulai menuntut ilmunya. Di Qazwin beliau berguru kepada Ali bin Muhammad at Thanafusi, dia adalah seorang yang tsiqah, berwibawa dan banyak meriwayatkan hadis. Maka Ibnu Majah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dia memperbanyak mendengar dan berguru kepadanya. Ath Thanafusi meninggal pada tahun 233 hijriah, ketika itu Ibnu Majah berumur sekitar 24 tahun. Maka bisa di tarik kesimpulan bahawa permulaan Ibnu Majah menuntut ilmu adalah ketika dia berumur dua puluh tahunan.

Ibnu Majah termotivasi untuk menuntut ilmu, dan dia tidak puas dengan hanya tinggal di negerinya, maka beliau pun mengadakan rihlah ilmiahnya ke sekitar negeri yang berdampingan dengan negerinya, dan beliau mendengar hadis dari negeri-negeri tersebut.

Rihlah beliau
Ibnu Majah meniti jalan ahli ilmu pada zaman tersebut, iaitu mengadakan rihlah dalam rangka menuntut ilmu. Maka beliau pun keluar meninggalkan negerinya untuk mendengar hadis dan menghafal ilmu. Berkeliling mengitari negeri-negeri Islam yang menyimpan mutiara hadis. Bakat dan minatnya di bidang Hadis makin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapa daerah dan negeri guna mencari, mengumpulkan, dan menulis Hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, antara lain:

Khurasan; Naisabur dan yang lainnya
Ar Ray
Iraq; Baghdad, Kufah, Wasith dan Bashrah
Hijaz; Mekah dan Madinah
Syam; damasqus dan Himsh
Mesir

Guru-guru beliau
Ibnu Majah sama dengan ulama-ulama pengumpul hadis lainnya, beliau mempunyai guru yang sangat banyak sekalia. Di antara guru beliau adalah;

‘Ali bin Muhammad ath Thanfusi
Jabbarah bin AL Mughallas
2. Mush’ab bin ‘Abdullah az Zubair
3. Suwaid bin Sa’id
4. Abdullh bin Muawiyah al Jumahi
5. Muhammad bin Ramh
6. Ibrahim bin Mundzir al Hizmi
7. Muhammad bin Abdullah bin Numair
8. Abu Bakr bin Abi Syaibah
9. Hisyam bin ‘Ammar
10. Abu Sa’id Al Asyaj
Dan yang lainnya.

Murid-murid beliau
Keluasan ‘ilmu Ibnu Majah membuat para penuntut ilmu yang haus akan ilmu berkeliling dalam majlis yang beliau dirikan. Maka sangat banyak sekali murid yang mengambil ilmu darinya, di antara mereka adalah;

1. Muhammad bin ‘Isa al Abhari
2. Abu Thayyib Ahmad al Baghdadi
3. Sulaiman bin Yazid al Fami
4. ‘Ali bin Ibrahim al Qaththan
5. Ishaq bin Muhammad
6. Muhammad bin ‘Isa ash Shiffar
7. ‘Ali bin Sa’id al ‘Askari
8. Ibnu Sibuyah
9. Wajdi Ahmad bin Ibrahim
Dan yang lainnya.

Penyaksian para ulama terhadap beliau

Al Hafiz Al Khalili menuturkan; “(Ibnu Majah) adalah seorang yang tsiqah kabir, muttafaq ‘alaih, dapat di jadikan sebagai hujjah, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadis, dan hafalan.”
Al Hafiz Adz Dzahabi menuturkan; "(Ibnu Majah) adalah seorang hafiz yang agung, hujjah dan ahli tafsir."
Al Mizzi menuturkan; “(Ibnu Majah) adalah seorang hafiz, pemilik kitab as sunan dan beberapa hasil karya yang bermanfaat.”

Ibnu Katsir menuturkan: “Ibnu Majah adalah pemilik kitab as Sunnan yang Masyhur. Ini menunjukkan ‘amalnya, ‘ilmunya, keluasan pengetahuannya dan kedalamannya dalam hadis serta ittib’nya terhadap Sunnah dalam hal perkara-perkara dasar mahupun cabang.


Hasil karya beliau
Ibnu Majah adalah seorang ulama penyusun buku, dan hasil karya beliau cukuplah banyak. Akan tetapi sangat di sayangkan, bahawa buku-buku tersebut tidak sampai kekita. Adapun di antara hasil karya beliau yang dapat di ketahui sekarang ini adalah:

Kitab as-Sunan yang masyhur
Tafsir al Qurn al Karim
Kitab at Tarikh yang berisi sejarah mulai dari masa ash-Shahbah sampai masa beliau.

Wafatnya beliau
Beliau meninggal pada hari senin, tanggal duapuluh satu ramadlan tahun dua ratus tujuh puluh tiga hijriah. Di kuburkan esok harinya pada hari selasa. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keridlaan-Nya kepada beliau.

IMAM AHMAD BIN HAMBAL

Pertumbuhan beliau
Nama:  Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Uqbah bin Sha'ab bin Ali bin Bakar bin Wail.
Kuniyah: Abu Abdillah
Nasab beliau: Bapa dan ibu beliau adalah orang arab, keduanya anak Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah, seorang arab asli. Bahkan nasab beliau bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Nazar.
Kelahiran beliau: Imam Ahmad dilahirkan di kota Baghdad. Ada yang berpendapat bahawa di Marwa, kemudian di bawa ke Baghdad ketika beliau masih dalam penyusuan. Hari lahir beliau pada tanggal dua puluh Rabi'ul awwal tahun 164 hijriah.
Ayah Imam Ahmad dan datuknya meninggal ketika beliau lahir, sehingga semenjak kecil ia hanya mendapatkan pengawasan dan kasih sayang ibunya saja. Jadi, beliau tidak hanya sama dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam masalah nasab saja, akan tetapi beliau juga sama dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam masalah yatim.

Meskipun imam Ahmad tidak mewarisi harta dari ayah dan datuknya, tetapi beliau telah mewarisi dari datuknya kemulian nasab dan kedudukan, sedang dari ayahnya telah mewarisi kecintaan terhadap jihad dan keberanian. Ayah beliau, Muhammad bin Hambal menemui ajalnya ketika sedang berada di medan jihad, sedang datuknya, Hambal bin Hilal adalah seorang penguasa daerah Sarkhas, pada saat kekhilafahan Umawiyyah.

Aktiviti beliau dalam menimba ilmu
Permulaan imam Ahmad dalam rangka menuntut ilmu pada tahun 179  hijriah, pada saat itu beliau berusia empat belas tahu, beliau menuturkan tentang dirinya; ' ketika aku masih anak-anak, aku modar-mandir menghadiri sekolah menulis, kemudian aku bolak-balik datang ke perpustakaan  ketika aku berumur empat belas tahun.
Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Bagdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qari', ahli hadis, para sufi, ahli bahasa, falsafah, dan sebagainya.
Setamatnya menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke ad-Diwan. Beliau terus menuntut ilmu dengan penuh semangat yang tinggi dan tidak mudah putus asa.
Keteguhan dalam mencari ilmu telah mengantarkan imam Ahmad menjadi ulama besar dan disegani, baik dari kalangan masyarakat awwam, terpelajar mahupun dari kalangan penguasa. Dalam rihlah ilmiyyah yang beliau jalani, ada satu pelajaran yang patut kita conth, setiap kali bekalnya habis, beliau selalu mendermakan dirinya untuk bekerja guna melanjutkan perjalanannya. Ia tidak mau menerima wang ataupun materi lainnya selain dari hasil kerja keras dan hasil keringatnya sendiri.

Rihlah beliau
Kecintaannya kepada ilmu begitu luar biasa. Kerananya, setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, ia rela menempuh perjalanan jauh dan waktu lama hanya untuk menimba ilmu dari sang ulama. Kecintaan kepada ilmu jua yang menjadikan beliau rela tak menikah dalam usia muda. Beliau baru menikah setelah usia 40 tahun.
di antara negeri yang beliau kunjungi adalah:

Bashrah; beliau kunjungi pada tahun 186 hijriah, kedua kalinya beliau mengunjungi pada tahun 190 hijriah, yang ketiga beliau kunjungi pada tahun 194 hijriah, dan yang keempat beliau mengunjungi pada tahun 200 hijriah.

Kufah; beliau mengunjunginya pada tahun 183 hijriah, dan keluar darinya pada tahun yang sama, dan ini merupakan rihlah beliau yang pertama kali setelah keluar dari Baghdad.
Mekah; beliau memasukinya pada tahun 187 hijriah, di sana berjumpa dengan imam Syafi'i. kemudian beliau mengunjunginya lagi pada tahun 196 hijriah, dan beliau juga pernah tinggal di Mekah pada tahun 197, pada tahun itu bertemu dengan Abdurrazzaq. Kemudian pada tahun 199 hijriah beliau keluar dari Mekah.

Yaman; beliau meninggalkan Mekah menuju Yaman dengan berjalan kaki pada tahun 199 hijriah. Tinggal di depan pintu Ibrahim bin 'Uqail selama dua hari dan dapat menulis hadis dari Adurrazzaq.

Tharsus; Abdullah menceritakan; ' ayahku keluar menuju Tharsus dengan berjalan kaki.
Wasith; Imam Ahmad menuturkan tentang perjalanan beliau; ' aku pernah tinggal di tempat Yahya bin Sa'id Al Qaththan, kemudian keluar menuju Wasith.'

Ar Riqqah; Imam Ahmad menuturkan; 'Di Riqqah aku tidak menemukan seseorang yang lebih utama ketimbang Fayyadh bin Muhammad bin Sinan.'

Ibadan; beliau mengunjunginya pada tahun 186 hijriah, di sana tinggal Abu Ar Rabi' dan beliau dapat menulis hadis darinya.

Mesir; beliau berjanji kepada imam Syafi'I untuk mengunjunginya di Mesir, akan tetapi dirham tidak menopangnya mengunjungi imam Syafi'I di sana.

Guru-guru beliau
Semenjak kecil imam Ahmad memulai untuk belajar, banyak sekali guru-guru beliau, di antaranya;

Husyaim bin Basyir, imam Ahmad berguru kepadanya selama lima tahun di kota Baghdad.
Sufyan bin Uyainah
Ibrahim bin Sa'ad
Yahya bin Sa'id al QaththAĢn
WalAĨd bin Muslim
Ismail bin 'Ulaiyah
Al Imam Asy Syafi'i
Al Qadli Abu Yusuf
Ali bin Hasyim bin al Barid
Mu'tamar bin Sulaiman
Waki' bin Al Jarrah
'Amru bin Muhamad bin Ukh asy Syura
Ibnu Numair
Abu Bakar Bin Iyas
Muhamad bin Ubaid ath Thanafusi
Yahya bin Abi Zaidah
Abdul Rahman bin Mahdi
Yazid bin Harun
Abdurrazzaq bin Hammam Ash Shan'ani
Muhammad bin Ja'far
Dan masih banyak lagi guru-guru beliau.

Murid-murid beliau
Tidak hanya ahli hadis dari kalangan murid-murid beliau saja yang meriwayatkan dari beliau, tetapi guru-guru beliau dan ulama-ulama besar pada masanya pun tidak ketinggalan untuk meriwayatkan dari beliau. Dengan ini ada klasifikasi tersendiri dalam kategori murid beliau, di antaranya;
Guru beliau yang meriwayatkan hadis dari beliau;
Abdurrazzaq
Abdurrahman bin Mahdi
Waki' bin Al Jarrah
Al Imam Asy Syafi'i
Yahya bin Adam
Al Hasan bin Musa al Asy-yab

Sedangkan dari ulama-ulama besar pada masanya yang meriwayatkan dari beliau adalah;
Al Imam Al Bukhari
Al Imam Muslim bin Hajjaj
Al Imam Abu Daud
Al Imam At Tirmidzi
Al Imam Ibnu Majah
Al Imam An Nasa`i

Dan murid-murid beliau yang meriwayatkan dari beliau adalah;
Ali bin Al Madini
Yahya bin Ma'in
Dahim Asy Syami
Ahmad bin Abi Al Hawari
Ahmad bin Shalih Al Mishri
Penyaksian para ulama terhadap beliau

Qutaibah menuturkan; sebaik-baik penduduk pada zaman kita adalah Ibnu Al Mubarak, kemudian pemuda ini (Ahmad bin Hambal), dan apabila kamu melihat seseorang mencintai Ahmad, maka ketahuilah bahawa dia adalah pengikut sunnah. Sekiranya dia berbarengan dengan masa Ats Tsauri dan al Auza'I serta Al Laits, nescaya Ahmad akan lebih di dahulukan ketimbang mereka. Ketika di tanyakan kepada Qutaibah; apakah anda menggabungkan Ahmad dalam kategori Tabi'in? maka dia menjawab; bahkan kibaru at tabi'in. dan dia berkata; 'kalau bukan kerana Ats Tsauri, wara' akan sirnah. Dan kalau bukan kerana Ahmad, dien akan mati.'

Asy Syafi'I menuturkan; aku melihat seorang pemuda di Baghdad, apabila dia berkata; 'telah meriwayatkan kepada kami,' maka orang-orang semuanya berkata; 'dia benar'. Maka ditanyakanlah kepadanya; 'siapakah dia?' dia menjawab; 'Ahmad bin Hambal.'
Ali bin Al Madini menuturkan; sesungguhnya Allah memuliakan agama ini dengan perantaraan Abu Bakar pada saat timbul fitnah murtad, dan dengan perantaraan Ahmad bin Hambal pada saat fitnah Al-Quran makhluk.

Abu 'Ubaidah menuturkan; 'ilmu kembali kepada empat orang' kemudian dia menyebutkan Ahmad bin Hmabal, dan dia berkata; 'dia adalah orang yang paling fakih di antara mereka.'
Abu Ja'far An Nufaili menuturkan; 'Ahmad bin Hambal termasuk dari tokoh agama.'

Yahya bin Ma'in menuturkan; 'Aku tidak pernah melihat seseorang yang meriwayatkan hadis kerana Allah kecuali tiga orang; Ya'la bin 'Ubaid, Al Qa'nabi, Ahmad bin Hambal.'
Ibrahim berkata; 'orang 'alim pada zamannya adalah Sa'id bin Al Musayyab, Sufyan Ats Tsaur di zamannya, Ahmad bin Hambal di zamannya.'

Ibnu bi Hatim menuturkan; 'Aku bertanya kepada ayahku tentang 'ali bin Al Madini dan Ahmad bin Hambal, siapa di antara kedunya yang paling hafiz?' maka ayahku menjawab; ' keduanya di dalam hafalan saling mendekat, tetapi Ahmad adalah yang paling fakih.'

Imam Syafi'i masuk menemui Imam Ahmad dan berkata, “Engkau lebih tahu tentang hadis dan perawi-perawinya. Jika ada hadis sahih (yang engkau tahu), maka beri tahulah aku. Insya Allah, jika (perawinya) dari Kufah atau Syam, aku akan pergi mendatanginya jika memang sahih.  Ini menunjukkan kesempurnaan agama dan akal Imam Syafi'i kerana mahu mengembalikan ilmu kepada ahlinya.

Hasil karya beliau
Di antara hasil karya Imam Bukhari adalah sebagai berikut :
Al Musnad
Al 'Ilal
An Nasikh wa al Mansukh
Az Zuhd
Al Asyribah
Al Iman
Al Fadha`il
Al Fara`idh
Al Manasik
Tha'atu ar Rasul
Al Muqaddam wa al mu`akhkhar
Jawwabaatu Al-Quran
Hadisu Syu'bah
Nafyu at tasybih
Al Imamah
Kitabu al fitan
Kitabu fadla`ili ahli al bait
Musnad ahli al bait
Al asmaa` wa al kunaa
Kitabu at tarikh
Masih ada lagi buku-buku yang di nisbahkan kepada imam Ahmad, di antaranya;

At tafsir. Adz Dzahabi berpendapat bahawa buku tersebut tidak ada.
Ar Risalah fi ash shalah
Ar Radd 'ala al jahmiyyah.
Ada lagi beberapa hasil karya beliau yang di kumpulkan oleh Abu Bakar al Khallal, di antaranya;

Kitabu al 'illal
Kitabu al 'ilmi
Kitabu as sunnah.

Wafatnya beliau
Pada permulaan hari Jumaat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241, beliau menghadap kepada rabbnya menjemput ajalnya di Baghdad. Kaum Muslimin bersedih dengan kepergian beliau. Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai beratusan ribu orang. Ada yang mengatakan 700 ribu orang, ada pula yang mengatakan 800 ribu orang, bahkan ada yang mengatakan sampai satu juta lebih orang yang menghadirinya. Semuanya menunjukkan bahawa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaan mereka kepada beliau.

IMAM MALIK

Nama: Malik bin Anas bin Mlik bin Abi mir bin Amru bin Al Harits bin ghailn bin Hasyat bin Amru bin Harits.

Kunyah beliau: Abu Adbillah

Nasab beliau:
1. Al Ashbuhi; adalah nisbah yang di tujukan kepada dzi ashbuh, dari Humair
2. Al Madani; nisbah kepada Madinah, negeri tempat beliau tinggal.

Tanggal lahir:
Beliau dilahirkan di Madinah tahun 93 H, bertepatan dengan tahun meninggalnya sahabat yang mulia Anas bin Malik. Ibunya mengandung dia selama tiga tahun.

Sifat-sifat imam Malik: beliau adalah sosok yang tinggi besar, bermata biru, botak, berjenggot lebat, rambut dan jenggotnya putih, tidak memakai semir rambut, dan beliau menipiskan kumisnya. Beliau senang mengenakan pakaian bersih, tipis dan putih, sebagaimana beliaupun sering bergonta-ganti pakaian. Memakai serban, dan meletakkan bagian sorban yang berlebih di bawah dagunya.

Aktiviti beliau dalam menimba ilmu
Imam Malik tumbuh di tengah-tengah ilmu pengetahuan, hidup dilingkungan keluarga yang mencintai ilmu, di kota Darul Hijrah, sumber mata air As Sunah dan kota rujukan para alim ulama. Di usia yang masih sangat belia, beliau telah menghafal Al-Quran, menghafal Sunah Rasulullah, menghadiri majlis para ulama dan berguru kepada salah seorang ulama besar pada masanya iaitu Abdurrahman Bin Hurmuz.

Datuk dan ayahnya adalah ulama hadis terpandang di Madinah. Maka semenjak kecil, Imam Malik tidak meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah dengan kehadiran ulama-ulama besar.
Kerana keluarganya ulama ahli hadis, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya. Disamping itu beliau pernah juga berguru kepada para ulama terkenal lainnya

Dalam usia yang terbilang muda, Imam Malik telah menguasai banyak disiplin ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya di salurkan untuk memperoleh ilmu.

Rihlah beliau
Meskipun Imam Malik memiliki kelebihan dalam hafalan dan kekuatan pengetahuannya, akan tetapi beliau tidak mengadakan rihlah ilmiah dalam rangka mencari hadis, kerana beliau beranggapan cukup dengan ilmu yang ada di sekitar Hijaz. Meski beliau tidak pernah mengadakan perjalanan ilmiyyah, tetapi beliau telah menyangdang gelar seorang ulama, yang dapat memberikan fatwa dalam permasalahan ummat, dan beliau pun membentuk satu majlis di masjid Nabawi pada saat beliau menginjak dua puluh satu tahun, dan pada saat itu guru beliau Nafi’ hiudp. Semua itu agar dapat memindahkan pengetahuannya kepada kaum Muslimin serta kaum Muslimin dapat mengambil manfaat dari pelajaran yang di sampaikan sang imam

Guru-guru beliau
Imam Malik berjumpa dengan sekelompok kalangan tabi’in yang telah menimba ilmu dari para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan yang paling menonjol dari mereka adalah Nafi’ mantan budak Abdullah bin ‘Umar. Malik berkata; ‘Nafi’ telah menyebarkan ilmu yang banyak dari Ibnu ‘Umar, lebih banyak dari apa yang telah disebarkan oleh anak-anak Ibnu Umar,’

Guru-guru imam Malik, selain Nafi’, yang telah beliau riwayatkan hadisnya adalah;

1. Abu Az Zanad Abdullah bin Zakwan
2. Hisyam bin ‘Urwah bin Az Zubair
3. Yahya bin Sa’id Al Anshari
4. Abdullah bin Dinar
5. Zaid bin Aslam, mantan budak Umar
6. Muhammad bin Muslim bin Syihab AzZuhri
7. Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm
8. Sa’id bin Abi Sa’id Al Maqburi
9. Sami mantan budak Abu Bakar

Murid-murid beliau
Banyak sekali para penuntut ilmu meriwayatkan hadis dari imam Malik ketika beliau masih muda belia. Di sini kita kategorikan beberapa kelompok yang meriwayatkan hadis dari beliau, di antaranya;

Guru-guru beliau yang meriwayatkan dari imam Malik, di antaranya;

1. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az Zahrani
2. Yahya bin SA’id Al Anshari
3. Paman beliau, Abu Sahl Nafi’ bin Malik

Dari kalangan teman sejawat beliau adalah;
1. Ma’mar bin Rasyid
2. Abdul Malik bin Juraij
3. Imam Abu Hanifah, An Nu’man bin Tsabit
4. Syu’bah bin al Hajaj
5. Sufyan bin Sa’id Ats Tsauri
6. Al Laits bin Sa’d

Orang-orang yang meriwayatkan dari imam Malik setelah mereka adalah;
1. Yahya Bin Sa’id Al Qaththan
2. Abdullah bin Al Mubarak
3. Abdurrahman bin Mahdi
4. Waki’ bin al Jarrah
5. Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi’i.

Sedangkan yang meriwayatkan Al Muwaththa` banyak sekali, di antaranya;
1. Abdullah bin Yusuf At Tunisi
2. Abdullah bin Maslamah Al Qa’nabi
3. Abdullah bin Wahb al Mishri
4. Yahya bin Yahya Al Laitsi
5. Abu Mush’ab Az Zuhri

Penyaksian para ulama terhadap beliau
1. Imam malik menerangkan tentang dirinya; ‘aku tidak berfatwa sehingga tujuh puluh orang bersaksi bahawa diriku ahli dalam masalah tersebut.

2. Sufyan bin ‘Uyainah menuturkan; “Malik merupakan orang alim penduduk Hijaz, dan dia merupakan hujjah pada masanya.”

3. Muhammad bin idris asy syafi`i menuturkan: “Malik adalah pengajarku, dan darinya aku menimba ilmu.” Dan dia juga menuturkan; ” apabila ulama di sebutkan, maka Malik adalah bintang.”

4. Muhammad bin idris asy syafi`i menuturkan: “saya tidak mengetahui kitab ilmu yang lebih banyak benarnya dibandingkan kitab Imam Malik” dan imam Syafi’I berkata: “tidak ada diatas bumi ini kitab setelah kitabullah yang lebih sahih dari kitab Imam Malik”.

5. Abdurrahman bin Mahdi menuturkan; “aku tidak akan mengedepankan seseorang dalam masalah sahihnya sebuah hadis dari pada Malik.”

6. Al Auza’I apabila menyebut Imam Malik, dia berkata; ” ‘Alimul ‘ulama, dan mufti haramain.”

7. Yahya bin Sa’id al Qaththan menuturkan; “Malik merupakan imam yang patut untuk di contoh.”

8. Yahya bin Ma’in menuturkan; ” malik merupakan hujjah Allah terhadap makhluk-Nya.”

Hasil karya beliau
Muwaththa` merupakan hasil karya imam Malik yang paling spektakuler, dan disana masih ada beberapa karya beliau yang tersebar, di antaranya;

1. Risalah fi al qadar
2. Risalah fi an nujum wa manazili al qamar
3. Risalah fi al aqdliyyah
4. Risalah ila abi Ghassan Muhammad bin Mutharrif
5. Risalah ila al Laits bin Sa’d fi ijma’i ahli al madinah
6. Juz`un fi at tafsir
7. Kitabu as sirr
8. Risalatu ila Ar Rasyid.

Wafatnya beliau
Beliau meninggal dunia pada malam hari tanggal 14 safar 179 H pada usia yang ke 85 tahun dan dimakamkan di Baqi` Madinah munawwarah.

IMAM AD DARIMI
Pertumbuhan beliau
Nama: Beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad.
Kuniyah beliau; Abu Muhammad
Nasab beliau:

At Tamimi; adalah nisbah yang ditujukan kepada satu qabilah Tamim.
Ad Darimi; adalah nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan at Tamimi. Dengan nisbah ini beliau terkenal.
As Samarqandi; iaitu nisbah kepada negeri tempat tinggal beliau

Tanggal lahir: Ia di lahirkan pada taun 181 H, sebagaimana yang di terangkan oleh imam Ad Darimi sendiri, beliau menuturkan; 'aku dilahirkan pada tahun meninggalnya Abdullah bin al Mubarak, iaitu tahun seratus delapan puluh satu.
Ada juga yang berpendapat bahawa beliau lahir pada tahun seratus delapan puluh dua hijriah.

Aktiviti beliau dalam menimba ilmu
Allah menganugerahkan kepada iama Ad Darimi kecerdasan, pikiran yang tajam dan daya hafalan yang sangat kuat, teristimewa dalam menghafal hadis. Beliau berjumpa dengan para masyayikh dan mendengar ilmu dari mereka. Akan tetapi sampai sekarang kami tidak mendapatkan secara pasti sejarah beliau dalam memulai menuntut ilmu
Beliau adalah sosok yang tawaduk dalam hal pengambilan ilmu, mendengar hadis dari kibarul ulama dan shigharul ulama, sampai-sampai dia mendengar dari sekelompok ahli hadis dari kalangan teman sejawatnya, akan tetapi dia jua seorang yang sangat selektif dan berhati-hati, kerana dia selalu mendengar hadis dari orang-orang yang terpercaya dan tsiqah, dan dia tidak meriwayatkan hadis dari setiap orang.

Rihlah beliau
Rihlah dalam rangka menuntut ilmu merupakan bagian yang sangat mencolok dan sifat yang paling menonjol dari tabiat para ahlul hadis, kerana terpencarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negeri Islam yang sangat luas. Maka Imam ad Darimi pun tidak ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini.

Di antara negeri yang pernah beliau singgah adalah;

Khurasan
Iraq
Baghdad
Kufah
Wasith
Bashrah
Syam; Damasqus, Himash dan Shur.
Jazirah
Hijaz; Mekah dan Madinah.

Guru-guru beliau
Guru-guru imam Ad Darimi yang telah beliau riwayatkan hadisnya adalah;

Yazid bin Harun
Ya'la bin 'Ubaid
Ja'far bin 'Aun
Basyr bin 'Umar az Zahrani
'Ubaidullah bin Abdul Hamid al Hanafi
Hasyim bin al Qasim
'Utsman bin 'Umar bin Faris
Sa'id bin 'Amir adl Dluba'i
Abu 'Ashim
'ubaidullah bin Musa
Abu al Mughirah al Khaulani
Abu al Mushir al Ghassani
Muhammad bin Yusuf al Firyabi
Abu Nu'aim
Khalifah bin Khayyath
Ahmad bin Hmabal
Yahya bin Ma'in
Ali bin Al Madini
Dan yang lainnya

Murid-murid beliau
Sebagaimana kebiasaan ahlul hadis, ketika mereka mengetahui bahawa seorang alim mengetahui banyak hadis, maka mereka berbondong-bondong mendatangi alim tersebut, guna menimba ilmu yang ada pada diri si 'alim. Begitu juga dengan Imam Ad Darimi, ketika para penuntut ilmu mengetahui kebolehan dalam bidang hadis yang dimiliki imam, maka berbondong-bondong penuntut ilmu mendatanginya, di antara mereka itu adalah;

Imam Muslim bin Hajaj
Imam Abu Daud
Imam Abu 'Isa At Tirmidzi
'Abd bin Humaid
Raja` bin Murji
Al Hasan bin Ash Shabbah al Bazzar
Muhammad bin Basysyar (Bundar)
Muhammad bin Yahya
Baqi bin Makhlad
Abu Zur'ah
Abu Hatim
Shalih bin Muhammad Jazzarah
Ja'far al Firyabi
Muhammad bin An Nadlr al Jarudi
Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Penyaksian para ulama terhadap beliau
Imam Ahmad menuturkan; (Ad Darimi) imam.
Muhammad bin Basysyar Bundar menuturkan; penghafal dunia ada empat: Abu Zur'ah di ar Ray, Muslim di an Nasaiburi, Abdullah bin Abdurrahman di Samarqandi dan Muhamad bin Ismail di Bukhara".
Abu Sa'id al Asyaj menuturkan; 'Abdullah bin Abdirrahman adalah imam kami.'
Muhammad bin Abdullah al Makhrami berkata; 'wahai penduduk Khurasan, selagi Abdullah bin Abdurrahman di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian menyibukkan diri dengan selain dirinya.'
Raja` bin Murji menuturkan; 'aku telah melihat Ibnu Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu al Madini dan Asy Syadzakuni, tetapi aku tidak pernah melihat orang yang lebih hafiz dari Abdullah.
Abu Hatim berkata; Muhammad bin Isma'il adalah orang yang paling berilmu yang memasuki Iraq, Muhammad bin Yahya adalah orang yang paling berilmu yang berada di Khurasan pada hari ini, Muhammad bin Aslam adalah orang yang paling wara' di antara mereka, dan Abdullah bin Abdurrahman orang yang paling tsabit di antara mereka.
Ad Daruquthni menuturkan; ' tsiqatun masyhur.
Muhammad bin Ibrahim bin Manshur as Sairazi menuturkan; "Abdullah adalah puncak kecerdasan dan konsistensi beragama, di antara orang yang menjadi teladan dalam kesantunan, keilmuan, hafalan, ibadah dan zuhud".

Hasil karya beliau

Sunan ad Darimi.
Tsulutsiyat (kitab hadis)
al Jami'
Tafsir

Wafatnya beliau
Beliau meninggal dunia pada hari Kamis bertepatan dengan hari tarwiyyah, 8 Zulhijah, setelah asar tahun 255 H, dalam usia 75 tahun. Dan dikuburkan keesokan harinya, Jumaat (hari Arafah).

IMAM AD-DARUQUTNI

Beliau ialah syeikhul islam al-hafiz Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi ad-daraquthni.
gelaran ad-daraquthni (الدارقطني) dinisbahkan kepada sebuah perkampungan Daraquthnun di Baghdad. Beliau merupakan seorang ulama besar danmendapat gelaran Amirul Mu'minin dalam bidang Hadis. Dilahirkan pada 306H dan meninggal dunia pada 385H.

Antara ketokohan beliau
telah berkata: Al-Hakim, Ad-daraquthni menjadi orang yang satu2nya pada zamannya. Hafalan,
kefahaman, wara', imam dalam qiraat dan juga ahli nahu. Aku telah bertanya mengenai 'ilat hadis dan mengenai syeikh dan aku telah temui lebih daripada apa yang telah disifatkan orang kepadaku.

Juga telah berkata al-Qadhi Abu At-Thayyib At-Thabari, Ad-daraquthni adalah Amirul Mu'minin dalam hadis

Karyanya
Antara karya ad-daraquthni
Sunan Ad-daraquthni.
Kitab al-'Ilal
Kitab al-Ifrad
Kitab As-Sifat,
Kitab An-Nuzul
Kitab Ar-Ru’yah

IMAM BAIHAQI

Imam Al Baihaqi, yang bernama lengkap Imam Al-Hafith Al-Mutaqin Abu Bakr Ahmed ibn Al-Hussein ibn Ali ibn Musa Al Khusrujardi Al-Baihaqi, adalah seorang ulama besar dari Khurasan (desa kecil di pinggiran kota Baihaq) dan penulis banyak buku terkenal. Lahir pada tahun 384H di bulan Sya’ban di Khusrujard. Beliau seorang imam di zamannya, pemilik karangan kitab yang bermutu.

Gurunya
Masa pendidikannya dijalani bersama sejumlah ulama terkenal dari berbagai negara, antaranya:
1. Abu al-Hasan, Muhammad bin al-Husain al-‘Alawi. Ia merupakan Syeikhnya yang paling senior.
2. Abu Thahir, Muhammad bin Muhammad bin Mahmasy az-Ziyadi.
3. Abu Abdillah, al-Hafiz al-Hakim.
4. Abu Abdirrahman as-Sullami.
5. Abu Bakar bin Faurik.
6. Abu ‘Ali ar-Rudzbari.
7. Abu Bakar al-Hiri.
8. Ishaq bin Muhammad bin Yusuf as-Susi.
9. Ali bin Muhammad bin Ali as-Saqqa’.
10. Abu Zakaria al-Muzakki.
11. Abu al-Husain bin Bisyran.
12. Abdullah bin Yahya as-Sukkari.
13. Abu al-Husain al-Qaththan.
14. Abu Abdillah bin Nazhif.
15. Al-Hasan bin Ahmad bin Firas, dan lainnya.
Jumlah syeikh-syeikhnya mencapai seratusan orang.

Para ulama itu tinggal di berbagai tempat terpencar. Oleh karenanya, Imam Baihaqi harus menempuh jarak cukup jauh dan menghabiskan banyak waktu untuk bisa bermajelis dengan mereka. Namun, semua itu dijalani dengan senang hati, demi memuaskan dahaga batinnya terhadap ilmu Islam.

Murid-Muridnya
Ia juga memiliki banyak murid, di antaranya yang masyhur adalah cucunya, Abu al-Hasan, Ubaidullah bin Muhammad bin Abu Bakar; Abu Abdillah al-Farawi; Zahir bin Thahir asy-Syahhami; Abdul al-Jabbar bin Muhammad al-Hiwari; saudaranya, Abdul Hamid bin Muhammad; Abu al-Ma’ali, Muhammad bin Isma’il al-Farisi; Abdul Jabbar bin Abdul Wahhab ad-Dahhan; dan ulama lainnya.

Pujian Ulama
As-Sabki menyatakan: "Imam Baihaqi merupakan satu di antara sekian banyak imam terkemuka dan memberi petunjuk bagi umat Muslim. Dialah pula yang sering kita sebut sebagai 'Tali Allah' dan memiliki pengetahuan luas mengenai ilmu agama, fiqh serta penghapal hadis."

Abdul-Ghaffar Al-Farsi Al-Naisabouri dalam bukunya "Thail Tareekh Naisabouri": Abu Bakr Al-Baihaqi Al Hafith, Al Usuli Din, menghabiskan waktunya untuk mempelajari beragam ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Dia belajar ilmu aqidah dan bepergian ke Irak serta Hijaz (Arab Saudi) kemudian banyak menulis buku.

Imam Baihaqi juga mengumpulkan Hadis-hadis dari beragam sumber terpercaya. Pemimpin Islam memintanya pindah dari Nihiya ke Naisabor untuk tujuan mendengarkan penjelasannya langsung dan mengadakan bezah buku. Maka di tahun 441, para pemimpin Islam itu membentuk sebuah majelis guna mendengarkan penjelasan mengenai buku 'Al Ma'rifa'. Banyak imam terkemuka turut hadir.

Imam Baihaqi hidup ketika kekacauan sedang marak di berbagai negeri Islam. Saat itu kaum muslim terpecah-belah berdasarkan politik, fiqh, dan pemikiran. Antara kelompok yang satu dengan yang lain berusaha saling menyalahkan dan menjatuhkan, sehingga mempermudah musuh dari luar, yakni bangsa Romawi, untuk mencerai-beraikan mereka. Dalam masa krisis ini, Imam Baihaqi hadir sebagai pribadi yang berkomitmen terhadap ajaran agama. Dia memberikan teladan bagaimana seharusnya menterjemahkan ajaran Islam dalam perilaku keseharian.

Sementara itu, dalam Wafiyatul A'yam, Ibnu Khalkan menulis, "Dia hidup zuhud, banyak beribadah, wara', dan mencontoh para salafus shalih."

Beliau terkenal sebagai seorang yang memiliki kecintaan besar terhadap hadis dan fiqh. Dari situlah kemudian Imam Baihaqi populer sebagai pakar ilmu hadis dan fiqh.

Setelah sekian lama menuntut ilmu kepada para ulama senior di berbagai negeri Islam, Imam Baihaqi kembali lagi ke tempat asalnya, kota Baihaq. Di sana, dia mulai menyebarkan berbagai ilmu yang telah di dapatinya selama mengembara ke berbagai negeri Islam. Ia mulai banyak mengajar.

Selain mengajar, dia juga aktif menulis buku. Dia termasuk dalam deretan para penulis buku yang produktif. Dikirakan, buku-buku tulisannya mencapai seribu jilid. Tema yang dikajinya sangat beragam, mulai dari akidah, hadis, fiqh, hingga tarikh. Banyak ulama yang hadir lebih kemudian, yang mengapresiasi karya-karyanya itu. Hal itu lantaran pembahasannya yang demikian luas dan mendalam.

Meski dipandang sebagai ahli hadis, namun banyak kalangan menilai Baihaqi tidak cukup mengenal karya-karya hadis dari Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah. Dia juga tidak pernah berjumpa dengan buku hadis atau Masnad Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali). Dia menggunakan Mustadrak al-Hakim karya Imam al-Hakim secara bebas.

Menurut ad-Dahabi, seorang ulama hadis, kajian Baihaqi dalam hadis tidak begitu besar, namun beliau mahir meriwayatkan hadis karena benar-benar mengetahui sub-sub bagian hadis dan para tokohnya yang telah muncul dalam isnad-isnad (sandaran atau rangkaian perawi hadis).

Di antara karya-karya Baihaqi, Kitab as-Sunnan al-Kubra yang terbit di Hyderabat, India, 10 jilid tahun 1344-1355, menjadi karya paling terkenal. Buku ini pernah mendapat penghargaan tertinggi.

Dari pernyataan as-Subki, ahli fiqh, usul fiqh serta hadis, tidak ada yang lebih baik dari kitab ini, baik dalam penyesuaian susunannya mahupun mutunya.

Dalam karya tersebut ada catatan-catatan yang selalu ditambahkan mengenai nilai-nilai atau hal lainnya, seperti hadis-hadis dan para ahli hadis. Selain itu, setiap jilid cetakan Hyderabat itu memuat indeks yang berharga mengenai tokoh-tokoh dari tiga generasi pertama ahli-ahli hadis yang dijumpai dengan disertai petunjuk periwayatannya.

Itulah di antara sumbangsih dan peninggalan berharga dari Imam Baihaqi. Dia mewariskan ilmu-ilmunya untuk ditanamkan di dada para muridnya. Di samping telah pula mengabadikannya ke dalam berbagai bentuk karya tulis yang hingga sekarang pun tidak usai-usai juga dikaji orang.

Imam terkemuka ini meninggal dunia di Nisabur, Iran, tanggal 10 Jumadilawal 458 H (9 April 1066). Dia lantas dibawa ke tanah kelahirannya dan dimakamkan di sana. Penduduk kota Baihaq berpendapat, bahawa kota merekalah yang lebih patut sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang pencinta hadis dan fiqh, seperti Imam Baihaqi.

Kitab Karyanya
Di antara buku-bukunya itu adalah:

1. Manaqib asy-Syafi’i (satu jilid).
2. Manaqib Ahmad. Dalam satu jilid.
3. Kitab al-Madkhal Ila as-Sunan al-Kabir.
4. Kitab al-Ba’ts wa an-Nusyur (satu jilid).
5. Kitab az-Zuhd al-Kabir (jilid ukuran sedang).
6. Kitab al-I’tiqad (satu jilid).
7. Kitab ad-Da’awat al-Kabir.
8. Kitab ad-Da’awat ash-Shaghir.
9. Kitab al-Asra.
10. Al-Qira’ah Khalf al-Imam.
11. Kitab at-Targhib wa at-Tarhib.
12. Kitab al-Adab.
13. Kitab al-Isra’.
14. Kitab al-Khilafiyyat. (Dua jilid).
15. Kitab al-Arba’in. Dan karya-karya lainnya.

Wafatnya
Beliau wafat pada tanggal 10 Jumadil Ula, tahun 458 H. Ia diangkut di dalam peti, lalu dikuburkan di Baihaq, iaitu pinggiran di kota Naisaburia selama dua hari, sedangkan Khasrojard adalah ibukotanya.

IMAM HAKIM

Nama imam al-hakim adalah Abu Abdillah Al-hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Na’im bin Al-hakam Adh-dhabbi Ath-Athahmani An-Nasaiburi Al-Hafidz yang terkenal dengan sebutan Ibnu Bayyi’. Dia lahir pada hari Senin, tanggal 3 bulan Rabiul Awal tahun 321 HIjriyah. Dan julukannya Abu Abdillah sedangkan gelar kehormatannya adalah Al-Hakim dan ia sering memakai dengan nama Ibnu Bayyi

Abu Abdillah Al-hakim menuntut ilmu di mulai semenjak masih kecil melalui berkat bimbingan dan arahan ayah serta paman dari ibunya. Adapun pertama kali dia mendengarkan hadis tahun 330 Hijriyah ketika baru berumur tuju tahun. Dia mendapatkan hadis secara imla’ dari Abu Hatim Ibnu Hibban pada tahun 334 Hijriyah. Setelah itu, Abu Abdillah Al-hakim melakukan perjalannya mencari ilmu dari Naisaburi ke Irak pada tahun 341 Hijriyah, selang beberapa bulan setelah Ismail As-Syaffar meninggal dunia. Kemudian dia melakukan ibadah haji dan selanjutnya meneruskan perjalannya mencari ilmu kenegeri Khurasan, daerah ma wara’an an-nahri dan lainnya. Adapun para guru Abu Abdillah Al-hakim di naisaburi sendiri jumlahnya mencapai 1000 syeikh. Sedangkan guru-guru yang diperoleh selain dari naisaburi pun kurang lebih 1000 syeikh.

Sebagaimana yang dikatakan Al-Khalil bin Abdillah di depan bahawasannya Abu Abdillah Al-hakim pernah dua kali melakukan perjalannya mencari ilmu ke Irak dan Hijaz. Perjalanan mencari ilmu yang kedua ini dilaksanakan pada tahun 338 Hijriyah.
Adz-Dzahabi berkata, “Abu Abdillah Al-hakim mendapakan sanad hadis yang ‘ali di Khurasan, Irak dan daerah ma wara’an an-nahri. Dia melakukan perjalanannya mencari ilmu ke Irak sewaktu berusia dua puluh tahun tidak lama setelah meninggalnya Ash-Shaffar.

Sanjungan para ulama terhadapnya
Abu Ath-Thahrir As-Salafi berkata,” aku telah mendengar Ismail bin Abdul Jabar Al-Qadhi di daerah Qazwain berkata,” aku telah mendengar Al-Khalil bin Abdullah Al-Hafiz ketika menyebut nama Abu Abdillah Al-hakim dengan penuh hormat, dia berkata,” Abu Abdillah Al-hakim telah dua kali mengunjungi Irak dan Hijaz. Kunjungan keduanya terjadi pada tahun 338 Hijriyah, dimana dia berdiskusi dengan Imam Ad-Daruquthni sampai ia ridha atas Abu Abdillah Al-hakim. Abu Abdillah Al-hakim adalah seorang yang Tsiqah, mempunyai ilmu luas dan karya mencapai kurang lebih lima ratus juz. Abu Hazim Umar bin Ahmad bin Ibrahim Al-Abdawi Al-Hafidz berkata, “ sesungguhnya Abu Abdillah Al-hakim pernah di angkat menjadi hakim di daerah Nasa’ pada tahun 359 Hijriyah ketika daulah As-Samaniyah berkuasa dengan perdana menterinya yang bernama Abu Ja’far Al-Atabi.

Abu Abdurrahman As-silmi berkata: Saya bertanya kepada Darauqutni: Siapakah di antara keduanya yang paling menjaga hafalannya ? maka ia menjawab: Saya yakin yang paling menjaga hafalan adalah Ibnul Bayyi (Al-Hakim).
Pada waktu itu, Al-Khalil bin Ahmad As-Sijzi Al-Qadhi menemui Al-Atabi dan berkata,” Allah telah menganugerahkan kepadamu dengan syeikh (Abu Abdillah Al-hakim). Dia telah mnyiapkan diri ke Nasa’ dengan membawa 300.000 hadis Rasulullah S.A.W. “mendengar berita yang dibaca Al-Khalil As-Sijzi ini, wajah Al-Atabi lalu Nampak berseri-seri karena gembira. Kemudian jabatan Abu Abdillah Al-hakim sebagai hakim hendak dipindahkan tugaskan ke Jurjan, akan tetapi dia menolaknya. Aku telah mendengar para syeikh kami berkata,”Abu Bakar Ibnu Ishaq dan Al-walid An-Naisaburi sering bertandang menemui Abu Abdillah Al-hakim untuk menanyakan tentang Jarh wa At-Ta’dil, Illat hadis dan menemukan hadis-hadis yang sahih dari yang tidak sahih.

Pada waktu itu ia tinggal bersama Abu Abdillah Al-Ashami kurang lebih tiga tahun lamanya. Tak satu pun syeikh yang kau ketahui lebih bertaqwa dan cepat bereaksi daripada Abu Abdillah Al-Ashami . Apabila ia menemui dalam hadis, maka dia menyuruhku untuk menanyakan kepada Abu Abdillah Al-hakim dan menulis jawapannya. Jika apa yang aku tulis dari Imam Al-Hakim terdapat jawapannya, maka Abu Abdillah Al-AShami akan memberikan hukum keputusan hadis tersebut dengan jawaban Al-Hakim. Dia telah memilih para gurunya selama 50 tahun.”
Abdul Ghafir Al-Farisi berkata,” Abu Abdillah Al-hakim hanya berteman dengan imam pada masanya, iaitu Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Ash-Shibghi. Dia selalu bertanya kepada Ibnu Ishaq Ash-Shighi tentang Jarh Wa Ta’dil dan illat hadis. Abu Bakar Ahmad Ibnu Ishaq As-Sibghi juga berwasiat kepada Al-hakim mengenai permasalahan madrasahnya Dar As-Sunah, sampai Abu Bakar mempercayakan urusan madrasahnya kepada Abu Abdillah Al-hakim.

Aku juga sering mendengar para guru kami menceritakan hari-harinya dimasa lalu dengan berkata, “sesungguhnya para imam terkemuka dan terdepan di masanya semisal Imam Sahl Ash-Shu’luki, Imam Ibnu Furak dan beberapa imam lainnya menghormati Abu Abdillah Al-hakim melebihi dari merka sendiri. Mereka mengutamakan dan mendahulukan kepentingan Abu Abdillah Al-hakim karena kelebihan dan kemampuan menghafal makrifat yang dimilikinya.”

Ketika Abu Abdillah Al-hakim menghadiri suatu pengajian, para syeikh dan peserta yang hadir akan memuliakannya. Mereka setia mendengarkan apa yang disampaikan Abu Abdillah Al-hakim karena hormat dan fasihnya pembicaraannya .”

Al-Abdawi berkata, “ aku telah mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, “pada waktu itu aku akan menulis hadis di juz kitab bagian luar dari hadis Imam Abi Al-Husain Al-Hajjaji Al-Hafiz; ketika aku mengambil pena untuk menulisnya, tiba-tiba Al-Hafiz membantingku dan berkata, “apakah ini! Aku (Al-Hafiz) telah menghafalnya dan Abu Abdillah Al-hakim lebih hafiz dariku. Sedangkan aku tidak menjumpai seorang pun yang hafiz selain Abu Ali An-Naisaburi dan Abu Abbas Ibnu Uqdah.”kemudian aku (As-Sulami) bertanya kepada Ad-Daruquthni,” siapakah yang lebih hafiz di antara Ibnu Mandah dan Abu Abdillah Al-hakim? Ad-Daruquthni menjawab,” Abu Abdillah Al-hakim lebih mutqin (mantap) hafalannya”. Ad-Dzahabi,” Abu Abdillah Al-hakim adalah seorang imam yang hafiz, kritukus perawi hadis yang dalam ilmunya serta syeikhnya para ulama ahli hadis.”

Adz-Dzahabi berkata lebih lanjut, “barang siap merenungkan karya-karya Imam Abu Abdillah Al-hakim, pembahasannya ketika memberikan imla’ dan analisa pandangannya mengenai jalur-jalur periwayatan hadis, maka ia kan mengakui kecerdasan dan kelebihan yang dimiliki Imam Abu Abdillah Al-hakim.Sesungguhnya Imam Al-Hakim mengikuti jejak para pendahulunya dimana para ulama setelahnya akan kerepotan mengikuti jerih payah sebagaimana yang di lakukan Abu Abdillah Al-hakim. Dia hidup dengan terpuji dan tidak ada seorang pun setelahnya menyamainya.”

Tajudin As-Subki mengatakan bahawasanya Abu Abdillah Al-hakim adalah seorang imam yang mulia, hafiz yang banyak hafalannya di mana ulama telah mengakui kemampuannya yang telah dia miliki. Banyak ahli hadis berdatangan untuk menemuinya dari berbagai Negara karena keluasan ilmunya dan banyaknya hadis yang diriwayatkannya. Para ulama sepakat bahawasanya Abu Abdillah Al-hakim termasuk ulama yang paling pandai yang telah Allah utus guna memelihara agama-Nya ini.
Abu Hazim berkata, “orang pertama kali yang popular mengusai dan menghafal hadis berikut I’llat-I’llatnya di naisaburi setelah Imam Muslim bin Al-Hajjaj Adalah Ibrahim bin Abi Thalib yang semasa denagn imam An-Nasa’I dan Ja’far Al-Faryabi.

Periode berikutnya adalah Abu Hamid Asy-Syarqi yang semasa dengan Abu Bakar bin Ziyad An-Naisaburi dan Abu Al-Abbas bin Said. Kemudian Abu Ali Hafiz yang semasa dengan Abu Ahmad Al-Assal dan Ibrahim bin Hamzah. Setelah itu adalh Asy-Syeikhani, Abu Al-Husain Al-Hajjaj dan Abu Ahmad Al-hakim yang semasa dengan Ibnu Adi, Ibnu Al-Mudzhaffar dan Ad-Daruqthuni. Dari Abdul Ghofir berkata: Al-Hakim Abu Abdillah dia adalah seorang imam ahli hadis pada masanya, dan dia sangat arif dan luas pengetahuannya. Sedangkan, Abu Abdillah Al-hakim di masanya adalah seorang diri yang tidak ada ulama lain selain dirinya, baik di Hijaz, Irak, Jabal, Rai Thabaristan, Qaus, Khurasan, dan daerah mawara’an an-nahri.” Inilah sebagian penuturan Abu Hazim yang disampaikan dalam biografi Imam Abu Abdillah Al-hakim. Di akhir kisahnya , Abu Hazim berkata,”semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmatnya ini.

Tuduhan mengikuti Syiah
Imam At-Taj As-Subki berkata secara ringkasnya adalah sebagai berikut, “Abu Abdillah Al-hakim tealah di tuduh mengikuti aliran Syiah. tuduhan itu berdasarkan pada suatu pendapat bahawa Abu Abdillah Al-hakim telah mendahulukan kedudukan Ali bin abi Thalib biarpun dia tidak mencela salah satu sahabat.
Setelah kami koreksi pernyataan tersebut, ternyata kami jumpai bahawa Abu Abdillah Al-hakim adalah seorang ulama ahli hadis yang para ulama tidak mengalami perbezaan pendapat tentangnya. Sesungguhnya jarang sekali kita jumpai ulama ahli hadis yang mengikuti aliran Syiah.kalau pun ada, maka itu hanya segelintir orang saja pada suatu komuniti. Dan, dari segelintir orang yang mengikuti aqidah Syiah ini, ketika kami pelajari gurunya yang memiliki hubungan lebih khusus kepada mereka, ternyata guru tersebut adalah ulama ahli hadis terkemuka yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Di samping itu, mereka para guru juga berpegang teguh pada aqidah Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari semisal syeikh Abu Bakar Ibnu Ishaq As-Shibghi, Abu Bakar bin Furak, Abu Sahal Ash-Shu’uluki dan yanga lainya. Orang-orang seperti mereka inilah yang selalu mereka geluti pengajiannya dan yang menyampaikan kepada mereka dasar-dasar agama dan sejenisnya. Dan, ketika kami melihat dengan saksama kitab sejarah karya Imam Abu Abdillah Al-hakim dalam menyebutkan biografi para ulama Ahlul Sunnahwal Jamaah, maka kami menemukan bahawasanya Abu Abdillah Al-hakim menyebutkan bigrafi mereka sesuai hak-hak dan kemuliaan mereka.

Sebagai misal, perhatikanlah biografi Abu Sahal Ash-Shu’luki, Abu Bakar Ibnu Ishaq dan selainya dalam kitab sejarah karya Al-Hakim. Di situ Abu Abdillah Al-hakim tidak menyinggung sedikitpun tentang perbezaan akidah mereka.
Ketika saya mengoreksinya dengan metode istiqra’, tidak tamapak sedikit pun pembahasan sejarahwan yang bersifat celaan ataupun ejekan dalam akidah dan kitab sejarah Al-Hakim. Padahal, sudah menjadi kebiasaan mereka (para ahli sejarah) adalah mengutip dari pendapat ulama yang lain, dan la haula wa quwwat illa billah.

Dan, ketiaka saya melihat biografi Abu Abdillah Al-hakim yang disebutkan Abu Al-Qasim Ibnu Asakir Al-Hafiz Ats-Tsabit, maka Ibnu Akasir menyebutkanya dalam sekelompok ulama Asy’ariyah, Abu Abdillah Al-hakim adalah ulama yang termasuk didakwa berlaku bid’ah karena berlaku tasyayyu’. Namun, para ulama akhirnya menyerahkan semua dakwaan sekelompok orang terhadap Abu Abdillah Al-hakim tersebut kepada Allah.

Guru dan Murid-muridnya
Guru-guru Abu Abdillah Al-hakim sebagaimana disebutkan Adz-Dzahabi adalah: Ayahnya sendiri, Muhammad bin ali bin Umar Al-Mudzakkar, abu Al-Abbas al-asham, Abu Ja’far Muhammad bin Shaleh bin Hani’, Muhammad bin Abdullah Ash-Shafar, Abu Abdillah Ibnu akhram, Abu Al-Abba Ibnu Mahbub, Abu Hamid Hasnawiyah, Al-Hasan bin Ya’kub Al-Bukhari.

Juga, Abu An-Nadhar bin Muhammad bin Muhammad bin Yusuf, Abu Al-Walid Hasan bin Muhammad, Abu Amr Ibnu As-Samak, Abu Bakar An-Najar, Abu Muhammad Ibnu Darastawiayah, Abu Sahal bin Ziyad, Abdurrahman bin Hamdan Al-Jallab, Ali bin Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani dan abu ali Al-Hafiz. Abu Abdillah Al-hakim senantisa mau belajar dari orang lain meskipun itu dari sahabatnya sendiri.
Sedangkan para murid Abu Abdillah Al-hakim adalah: Ad-Daruqthni, Abu Al-Fath bin Abu Fawaris, Abul Ala’ Al-Wasithi, Muhammad bin ahmad bin Ya’qub, Abu Dzar Al-Harawi, Abu Ya’la Al-Khalili, Abu Bakar Al-Baihaqi, Abu Al-Qasim Al-Qusairi, Abu Shaleh Al-Muadzin, Az-Zaki Abdul Hamid Al-buhari, Utsman Bin Muhammad Al-Mahmahi, Abu Bakar Ahmad bin Ali Bin Khalaf Asy-Syairazi dan masih banyak yang lainnya.
Abu Abdillah Al-hakim belajar ilmu qira’at dari Ibnul Imam, Muhammad bin Abu Manshur Ash-Sharam, Abu Abu Ali bin An-Naqqar Al-Kuffi dan Abu Isa Bakkar Al-Baghdadi. Dan, dia belajar tengtang madzhab dari Ibnu Abi Hurairah, Abu SahalAsh-Shu’luki dan Abu Al-Walid Hisan Bin Muhammad. Al-Hakim sering berdiskusi dengan Al-Ja’labi, Ad-Daruquthni dan yang lain.

Sesuatu yang membuatku paling kagum adalah setelah meliahat abahawa Abu Umar Adh-Dhalmanki telah menulis karya disiplin Ilmu Hadis dari Imam Abu Abdillah Al-hakim. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 339 Hijruyah dimana Abu Umar Adh-Dhalmanki menulis karya Ilmu Hadis tersebut dari seorang syeikh dari Abu Abdillah Al-hakim.

Karya-karyanya
Abu Hazim Umar bin Ahmad Al-Abduwi Al-Hafiz berkata, “aku telah mendengar Abu Abdillah Al-hakim, seorang imam ahli hadis pada masanya, berkata, “aku telah minum air zamzam dengan memohon kepada Allah agar aku diberi anugerah karya yang bagus”.

Abu Thahir berkata, “akau tleah bertanya kepada Sa’ad bin Ali Al-Hafiz tentang empat ulama yang hidupnya satu masa. Pertanyaanku adalah, “dari keempatnya, siapakah yang paling hafiz?” lalu, Sa’ad bin Ali bertanya tentang siapakah empat ulama yang kau maksudkan.

Setelah aku jelaskan bahawa mereka adalah Ad-Daruquthni, Abdul Ghani, Ibnu Mandah dan Al-Hakim, akhirnya Sa’ad bin Ali menjawab seputar mereka dengan, “Ad-Daruquthni adalah orang yang paling tahu tentang illat-illat hadis, Abdul Ghani Adalah orang yang paling mengerti tentang sejarah manusia, Ibnu Mandah adalah orang yang paling banyak memiliki hadis berikut makrifat yang sempurna, dan Al-Hakim adalah orang yang paling bagus dalam berkarya di antara mereka berempat.”

Adz-Dzahabi berkata, “Al-Hakim telah memulai menuangkan ilmunya dalam bentuk karya kitab pada tahun 337 Hijriyah. Jumlah karya Abu Abdillah Al-Hakim mencapai sekitar 1000(seribu) juz yang terdiri dari tahkrij Ash-Sahihain, Al-Illal, At-Tarajum, Al-Abwab dan Aku-Syuyukh.

Di samping itu, Abu Abdillah Al-Hakim juga menulis kitab Ma’rifah ‘Ulum Al-Hadis, Mustadrak Al-Hakim, Tarikh An-Naisaburiyin, Muzaka Al-Akhbar, Al-Madkhal ila Al-‘Ilmi Ash-Sahih, Al-Iklil, Fadha’il Asy-Syafi’I dan selainya.

Tidak dapat dipungkiri bahawa karya Abu Abdillah Al-Hakim yang paling terkenal adalah kitab Al-Mustadrak ‘ala Ash-Sahihain. Kitab ini telah dicetak menjadi empat jilid berikut catatan pinggir ringkasan Imam Adz-Dzahabi.

Imam Adz-Dzahabi berkata, “ aku telah mendengar Al-Muzhaffar bin Hamzah, ketika di Jurjan, ia berkata, “aku telah mendengar Abu Sa’ad Al-Malini berkata, “aku telah melihat kitab Al-Mustadrak ‘ala Ash-Sahihain karya Imam Abu Abdillah Al-Hakim. Setelah aku periksa dari hadis pertama sampai terakhir, maka aku tidak menjumpai hadis yang sesuai dengan kriteria Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.”
Atas ungkapan Abu Sa’ad Al-Malini ini, Adz-Dzahabi berkata, “ini adalah penilaian berlebih-lebihan yang bernada sombong dari Abu Sa’ad. Sesungguh didalam Mustadrak ‘ala Ash-Sahihain banyak dijumpai hadis yang sesuai dengan kriteria Imam Al-Bukahri dan Imam Muslim, sesuai dari kriteria salah satu dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang mencapai sepertiga atau lebih sedikit lagi dari semua isi kitab.
Sebabnya adalah karena banyak dijumpai hadis yang secara lahir Nampak seperti kriteria Syeikhaini atau salah satunya, namun ketika dikoreksi ternyata menyimpan illat khafi (tersembunyi) yang mempengaruhi kadar kesahihan hadis tersebut. Sedangkan, bagian hadis yang sanadnya shaleh, hasan dan jayyid (bagus) mencapai seperempat isi kitab. Dan sisanya adalah hadis mungkar dan ‘ajaib.
Terdapat sekitar seratus hadis telah aku pisahkan tersendiri karena akal melihatnya sebagai kebatilan belaka. Walaupun bagaimanapun, kitab AL-Mustadzrak ala Ash-sahihain adalah kitab yang berguna sekali. Aku (Adz-Dzahabi) telah berusaha meringkasnya dengan mengoreksi dan menyeleksinya.

Meninggalnya
Abu Musa Al-Madani berkata, “Sesungguhnya Abu Abdillah Al-Hakim masuk kamar mandi untuk mandi, ketika keluar, tiba-tiba terdengar suara ‘ah’ pada waktu terdengar suara ‘ah’ itulah, roh Abu Abdillah Al-Hakim meninggalkan badannya. Kemudian jasadnya dimakamkan setelah Ashar hari Rabu. Abu Bakar Al-Qadhi turut menyolati jenazah”. Meninggal umur 80 tahun, bertepatan pada hari selasa bukan shaffar 405 h. Di kuburkan setelah ashar dan yang menyolatkan Halim Abu Bakar Al-Khoiri.
Adz-Dzahabi berkata, “ Imam Abu Abdillah Al-Hakim meninggal bulan safar tahun 405 Hijriyah.”
Al-Hasan bin Asy’ats Al-Qursy berkata, “dalam tidur, aku melihat Imam Abu Abdillah Al-Hakim menunggang kuda dalam kondisi yang amat baik sekali sambil berkata, “selamat.” Lalu aku bertanya, “ wahai Al-Hakim, dalam hal apa?” Abu Abdillah Al-Hakim menjawab, “ dalam menulis hadis. “ As-Subki berkata, “menurutku yang demikian itu benar”.

ULAMA MUKTABAR YANG LAIN

Lain-lain ulama ulama yang memiliki kedudukan besar dan memegang kitab antara lain:

Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak (wafat pada tahun 181 H).
Yahya bin Said Al-Qotton, seorang ulama ahli hadis, ahli hujjah dan kritis (wafat pada tahun 198 H).

Ibnu Abi syaibah, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Abbasi. Beliau telah menulis kitab As-Sunnah dan kitab Al-Iman (wafat pada tahun 225 H).

Yahya bin Bukhair bin Abdurrahman Al-Hanzhali Al-Hafiz. (wafat pada tahun 226 H).

Abu Abdillah Nu’aim bin Hammad. Beliau dan Murid-muridnya meninggal di penjara kerana dipukul dengan teramat kuat (wafat pada tahun 228 H).

Abdul Aziz Al-Kinani Al-Makki, pengarang kitab Al-Haidah.

Abdullah bin Muhammad Al-Ju’fi, salah seorang guru Imam Al-Bukhari (wafat pada tahun 229 H). Beliau menulis kitab yang berjudul Ar-Raddu ‘alal Jahmiyah.

Imam Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dengan nama “Ibnu Rahawaih” (wafat pada tahun 238 H).

Imam Muhammad bin Isma’il bin Al-Bukhari. Disamping menulis kitab Al-Jami’, beliau juga menulis kitab Khalqu Af’alil ‘Ibad dan Ar-Raddu ‘alal Jahmiyah.

Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani’ Al-Atsram, sahabat Imam Ahmad (wafat pada tahun 273 H). Beliau menulis kitab As-Sunnah.

Imam Abdullah bin Imam Ahmad. Beliau menulis kitab As-Sunnah dan telah dicetak dengan tahqiq oleh DR. Muhammad Said Al-Qottoni.

Imam Utsman bin Said Ad-Darimi (wafat pada tahun 280 H). Beliau memiliki kitab yang berjudul Ar-Raddu ‘alal Jahmiyah dan Ar- Raddu ‘alal Marisi.

Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Said Al-Marwazi (wafat pada tahun 292 H). Kitab beliau berjudul As-Sunnah.

Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Abdillah Al-Ajurri (wafat pada tahun 360 H). Diantara karya beliau adalah kitab Asy-Syari’ah dan kitab At-Tasdiq bin Nazhar ila Wajhillah wama A’adda li Auliya’uhu.

Imam Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Beliau memiliki karya-karya Al-Ma’ajim (Jamak/Plural kepada perkataan Mu’jam ) dan selainnya seperti kitab As-Sunnah (wafat pada tahun 360 H).
Imam Abu Ali Haubal bin Ishaq Asy-Syaibani, anak pakcik Imam Ahmad dan murid beliau (wafat pada tahun 283 H). Beliau menulis kitab yang berjudul As-Sunnah.

Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallaf, beliaulah yang telah menghimpun ilmu Imam Ahmad (wafat pada tahun 311 H). Beliau menulis kitab As-Sunnah dalam tiga jilid dan telah ditahqiq satu jilid oleh DR. ‘Atiyah Az-Zahrani.

Imam Abu Syeikh Abdullah bin Muhammad bin Ja’far bin Hayyan Al-Asbahani. Karyanya banyak, diantaranya adalah kitab As-Sunnah (wafat pada tahun 369 H).

Imam Abu Bakar Ahmad bin ‘Amr bin Abi ‘Ashim An-Nabil Asy-Syaibani (wafat pada tahun 287 H). Beliau menulis kitab As-Sunnah dan telah ditakhrij hadisnya oleh Syeikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah.

Imam Abu Hafiz Umar bin Ahmad bin Usman Al-Baghdadi, seorang penasihat dan terkenal dengan nama “Syahin.” Beliau seorang hafiz besar (wafat pada tahun 385 H). Beliau memiliki kitab As-Sunnah.

Imam Abul Hasan Al-Asy’ari (wafat pada tahun 324 H). Beliau menulis kitab Al-Ibanah dan kitab Al-Mujiz. Beliau mengarang kitab tersebut dengan mengikuti jalan ahlul hadis dalam menetapkan sifat-sifat (bagi Allah) dan di dalamnya terdapat bantahan terhadap Jahmiah dan selainnya serta orang yang menta’tilkan (menolak) sifat-sifat (bagi Allah).

Imam Khasyisy bin Asram (wafat pada tahun 253 H). Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Istiqamah dan Ar-Raddu ‘alal Ahlil Bid’ah.

Imam Ishaq bin Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah (wafat pada tahun 311 H), menulis kitab At-Tauhid wa Itsbat sifat Irrabi Azza wa Jalla.

Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Tobari (wafat pada tahun 310 H). Beliau adalah penulis kitab tafsir yang besar dan kitab-kitab di atas manhaj ahli hadis dan sunnah, sebagaimana telah berlalu penjelasannya.

Abu Abdillah Muhammad bin Yahya bin Mundah, seorang hafiz dan banyak berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Karya beliau antara lain kitab As-Sunnah (wafat pada tahun 301 H).

Imam Abu Al-Qasim Hibatullah bin Hasan Al-Lalikai (wafat pada tahun 481 H). Diantara kitab beliau adalah Syarah Usulus Sunnah dan telah dicetak dengan ditahqiq oleh DR. Ahmad Sa’ad Hamdan.

Imam Al-Hafiz ‘Ubaidullah bin Muhammad bin Battoh Al-‘Akbari (wafat pada tahun 387 H). Diantara karya beliau adalah Al-Ibanah ‘an-Syari’atil Firqatunnajiyah wa Mujanabatul Firaqil Mazmumah, kitab Al-Ibanah As-Sughra dan kitab As-Sunnah.

Imam Muhyis Sunnah, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas’ud Al-Baghawi (wafat pada tahun 516 H). Diantara karya beliau adalah Syarhus Sunnah dan di dalamnya mencakup kitab Al-Iman. Diantara bab dalam kitab Al-Iman adalah bab: Ar-Raddu ‘alal Jahmiyah, bab: Bantahan terhadap Bid’ah-bid’ah dan hawa nafsu, bab: Menjauhi Ahlul Ahwa’. Dan telah lalu diisyaratkan kitab beliau dalam kitab-kitab tafsir.

Imam Al-Hafiz Abul Qasim Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl At-Taimi Al-Asbahani (wafat pada tahun 535 H). Diantara kitab beliau adalah Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, dan Syarah Mazhab Ahlus Sunnah, dan telah dicetak dengan dua jilid dengan Muhaqqiq Muhammad Rabi’ Al-Madkhali dan Muhammad Abu Rahim.

Imam Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah (wafat pada tahun 728 H). Kitab-kitab beliau terkenal (di kalangan kaum muslimin) dan banyak dipakai oleh para penuntut ilmu. Beliau telah mengarang kitab-kitab yang banyak, baik dalam masalah akidah atau di dalam dakwah agar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memerangi segala bentuk bid’ah dan hawa nafsu. Diantara kitab beliau, antara lain: Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Al-Aqidah Al-Hamawiyah, At-Tadmuriyah, Iqtidha Siratal Mustaqim, Minhajus Sunnah, Daru Ta’arudhul ‘Aql wan Naql, Qaidatan Jalilatun fi At-Tawassul wal Wasilah, Ar-Raddu ‘ala Al-Bakri dan Ar-Raddu ‘ala Al-Akhna’i.

Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Syeikh Nashiruddin Al-Albani dan lain-lain lagi. Wallahu a’lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan